Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

625 územných plánov

947 článkov

4807 fotografií

online návštevníkov

18. 06. 2024, meniny má: Vratislav

Aktuality

Nový územný plán Mesta Košice

snimka-obrazovky-2024–06–07–085912.png

Do konca septembra 2024 máte možnosť pripomienkovať Návrh nového územného plánu Mesta Košice.

07. 06. 2024 | viac

Urban Upgrades 2022

uu22-atrium-web-archinfo.png

Dovoľujeme si Vás pozvať na podujatie, ktoré sa uskutoční v Košiciach a obciach východného Slovenska od 04. do 05. novembra 2022.

27. 10. 2022 | viac

Mestské zásahy Tatry

tatry-fb-cover-2×.png

Tatry potrebujú Vaše nápady. Ďalší z cyklov projektu Mestské zásahy sa blíži do finále.

04. 02. 2019 | viac

Terasy Trstany spúšťajú predaj

trstany-banner-800.png

V Trsťanoch pri Košiciach spúšťajú predaj rodinných domov s jedinečným konceptom ekologického bývania.

25. 06. 2018 | viac

Pocitové mapy Slovenska spustené

pm-fb-profile-2×.png

Pomôžte zmeniť Vše mesto. Práve teraz máte možnosť vyjadriť sa k atraktívnosti verejných priestorov, doprave, zeleni v meste a bezpečnosti. Ktoré priestory sa Vám páčia? Kde máte problémy s bicyklovaním? V ktorej oblasti je dostatok kvalitnej zelene? Kde sa necítite bezpečne?

15. 03. 2018 | viac

Autor

Národná rada SR

Zdroj

Uverejnené v Zbierke zákonov č. 252/2003 strana 5954

Zobrazení

13688

Dátum vydania

06. 01. 2010

Kategórie článku

Ďalšie diely seriálu

Hodnotenie článku

Článok sa mi páči / nepáči

46%

Celkový počet hlasov: 390

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

41%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

25%

Autorský zákon - Zákon č. 618/2003 - Druhá časť

AUTORSKÉ PRÁVO

§ 6

Autor

(1) Autor je fyzická osoba, ktorá dielo vytvorila.

(2) Autorom súborného diela ako celku je fyzická osoba, ktorá vybrala alebo usporiadala jeho obsah; práva autorov diel takto vybraných alebo usporiadaných v súbornom diele nie sú dotknuté.

§ 7

Dielo

(1) Predmetom autorského práva je literárne a iné umelecké dielo a vedecké dielo, ktoré je výsledkom vlastnej tvorivej duševnej činnosti autora, najmä

 1. slovesné dielo a počítačový program,
 2. ústne podané, predvedené alebo inak vykonané slovesné dielo, najmä prejav a prednáška,
 3. divadelné dielo, predovšetkým dramatické dielo, hudobnodramatické dielo, pantomimické dielo a choreografické dielo, ako aj iné dielo vytvorené na zverejnenie,
 4. hudobné dielo s textom alebo bez textu,
 5. audiovizuálne dielo, predovšetkým filmové dielo,
 6. maľba, kresba, náčrt, ilustrácia, socha a iné dielo výtvarného umenia,
 7. fotografické dielo,
 8. architektonické dielo, predovšetkým dielo stavebnej architektúry a urbanizmu, dielo záhradnej a interiérovej architektúry a dielo stavebného dizajnu,
 9. dielo úžitkového umenia,
 10. kartografické dielo v analógovej alebo v inej forme. 1a)

(2) Predmetom autorského práva je aj súborné dielo, najmä zborník, časopis, encyklopédia, antológia, pásmo, výstava alebo iná databáza, ak je súborom nezávislých diel alebo iných prvkov, ktorý je spôsobom výberu alebo usporiadaním obsahu výsledkom vlastnej tvorivej duševnej činnosti autora.

(3) Ochrana podľa tohto zákona sa nevzťahuje na

 1. myšlienku, spôsob, systém, metódu, koncept, princíp, objav alebo informáciu, ktorá bola vyjadrená, opísaná, vysvetlená, znázornená alebo zahrnutá do diela,
 2. text právneho predpisu, úradné rozhodnutie, verejnú listinu, verejne prístupný register, úradný spis, slovenskú technickú normu vrátane ich prípravnej dokumentácie a prekladu, denné správy a prejavy prednesené pri prerokúvaní vecí verejných; na súborné vydanie týchto prejavov a na ich zaradenie do zborníka je potrebný súhlas toho, kto ich predniesol.

§ 8

Dielo spoluautorov

Dielo spoluautorov je dielo, ktoré vzniklo vlastnou tvorivou duševnou činnosťou dvoch alebo viacerých autorov ako jediné dielo, ku ktorému patria práva všetkým autorom spoločne a nerozdielne.

§ 9

Spojené diela

Spojenie dvoch alebo viacerých samostatných diel možno uskutočniť len so súhlasom ich autorov, a to na dohodnutý účel; so spojenými dielami nakladajú autori spoločne. Práva autorov nakladať s dielami, ktoré boli takto spojené iným spôsobom ako v tomto spojení, zostávajú nedotknuté.

§ 10

Spoločné dielo

(1) Spoločné dielo je dielo, ktoré vzniklo spoločnou činnosťou dvoch alebo viacerých autorov, ktorí súhlasili s využitím svojej vlastnej tvorivej duševnej činnosti pri vytvorení diela pod vedením fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá

 1. iniciovala vytvorenie tohto diela a
 2. usmerňovala a zabezpečovala proces vytvorenia diela.

(2) Na spoločné dielo sa primerane použijú ustanovenia o zamestnaneckom diele (§ 50); to platí aj vtedy, ak bolo celkom alebo sčasti vytvorené na základe zmluvy o vytvorení diela (§ 39) uzatvorenej medzi autorom a fyzickou osobou alebo právnickou osobou podľa odseku 1.

(3) zrušený zákonom č. 84/2007 Z.z.

§ 11

Spracovanie a preklad diela

(1) Predmetom autorského práva je aj nové pôvodné dielo, ktoré vzniklo osobitným tvorivým spracovaním iného diela.

(2) Predmetom autorského práva je aj preklad diela do iného jazyka a adaptácia diela.

§ 12

Anonymné a pseudonymné dielo

(1) Anonymné dielo je dielo zverejnené bez uvedenia mena a priezviska (ďalej len „meno“) autora; meno autora sa bez jeho súhlasu nesmie prezradiť.

(2) Pseudonymné dielo je dielo zverejnené pod krycím menom; meno autora sa bez jeho súhlasu nesmie prezradiť.

(3) Dokiaľ sa autor verejne nevyhlási, môže autorské právo na dielo uplatniť ten, kto dielo prvý raz oprávnene vydal, a ak vydané nebolo, kto ho zverejnil. Verejné vyhlásenie netreba, ak je pravé meno autora všeobecne známe.

§ 13

Zverejnenie a vydanie diela

(1) Dielo je zverejnené v ten deň, keď bolo oprávnene prvý raz verejne vykonané, verejne vystavené, vydané alebo inak uvedené na verejnosti.

(2) Dielo je vydané v deň, keď sa oprávnene začalo s verejným rozširovaním jeho rozmnoženín.

§ 14

Krajina pôvodu diela

(1) Za krajinu pôvodu diela sa považuje

 1. pri nevydanom diele štát, ktorého je autor občanom,
 2. pri vydanom diele štát, v ktorom sa oprávnene uskutočnilo prvé vydanie diela.

(2) Na dielo vydané v inom štáte sa hľadí ako na dielo vydané v Slovenskej republike, ak bolo v Slovenskej republike vydané v lehote 30 dní odo dňa jeho vydania v inom štáte.

§ 15

Vznik autorského práva na dielo

(1) Autorské právo na dielo vzniká okamihom, keď je dielo vyjadrené v podobe vnímateľnej zmyslami bez ohľadu na jeho podobu, obsah, kvalitu, účel alebo formu jeho vyjadrenia.

(2) Autorské právo sa vzťahuje na dokončené dielo, na jeho jednotlivé vývojové fázy a časti vrátane názvu diela a mien postáv, ak spĺňajú pojmové znaky diela.

§ 16

Obsah autorského práva

Autorské právo zahŕňa výhradné osobnostné práva (ďalej len „osobnostné práva“) a výhradné majetkové práva (ďalej len „majetkové práva“).

§ 17

Osobnostné práva

(1) Autor má právo

 1. označiť svoje dielo menom alebo pseudonymom a žiadať, aby sa jeho meno alebo pseudonym uvádzalo na všetkých rozmnoženinách diela náležitým spôsobom pri každom použití diela na verejnosti, a to podľa spôsobu použitia,
 2. neoznačiť svoje dielo menom alebo pseudonymom,
 3. rozhodnúť o zverejnení svojho diela,
 4. na nedotknuteľnosť svojho diela, najmä na ochranu pred akoukoľvek nedovolenou zmenou alebo iným nedovoleným zásahom do svojho diela, ako aj pred akýmkoľvek hanlivým nakladaním so svojím dielom, ktoré by malo za následok narušenie jeho cti a dobrej povesti. Ak to povaha diela alebo spôsob použitia diela nevylučuje, autor má právo na autorský dohľad (autorskú korektúru) nad nakladaním so svojím dielom; v prípade architektonického diela je autorským dohľadom dozor nad zhotovením stavby.

(2) Práv podľa odseku 1 sa autor nemôže vzdať; tieto práva sú neprevoditeľné a smrťou autora zanikajú.

(3) Po smrti autora si nikto nesmie prisvojiť jeho autorstvo k dielu; dielo možno použiť len spôsobom neznižujúcim jeho hodnotu a musí sa uviesť meno autora alebo jeho pseudonym, ak nejde o anonymné dielo. Ochrany sa môže domáhať ktorákoľvek autorovi blízka osoba, 2) a to aj v prípade, ak zanikli majetkové práva k dielu. Rovnako sa tejto ochrany môže domáhať aj autorský zväz, profesijná komora a príslušná organizácia kolektívnej správy.

§ 18

Majetkové práva

(1) Autor má právo použiť svoje dielo.

(2) Autor má právo udeľovať súhlas na každé použitie diela, najmä na

 1. vyhotovenie rozmnoženiny diela,
 2. verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva,
 3. verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny nájmom alebo vypožičaním,
 4. spracovanie, preklad a adaptáciu diela,
 5. zaradenie diela do súborného diela,
 6. verejné vystavenie diela,
 7. verejné vykonanie diela,
 8. verejný prenos diela.

(3) Práva podľa odsekov 1 a 2 udelením súhlasu autora podľa odseku 2 nezanikajú; autor je len povinný strpieť použitie diela inou osobou v rozsahu udeleného súhlasu.

(4) Iná osoba môže bez súhlasu autora použiť dielo len v prípadoch ustanovených týmto zákonom.

(5) Práva podľa odsekov 1 a 2 sú neprevoditeľné, autor sa ich nemôže vzdať a nemožno ich postihnúť súdnym výkonom rozhodnutia, ani exekúciou vedenou podľa osobitného predpisu; to sa nevzťahuje na pohľadávky vzniknuté z majetkových práv.

(6) Práva podľa odsekov 1 a 2 sú predmetom dedičstva. Ustanovenia tohto zákona o autorovi sa vzťahujú, ak z ich povahy nevyplýva iné, aj na jeho dedičov. Ak spoluautor nemá dedičov, jeho podiel pripadá ostatným spoluautorom.

(7) Ak autor udelí súhlas na verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny nájmom alebo vypožičaním [odsek 2 písm. c)] výrobcovi zvukového záznamu tohto diela alebo výrobcovi originálu audiovizuálneho diela, vzniká mu právo na primeranú odmenu voči osobe, ktorá bude originál diela alebo jeho rozmnoženinu verejne rozširovať nájmom alebo vypožičiavaním; tohto práva sa nemožno vzdať.

(8) Ustanovenie odseku 2 písm. c) sa nevzťahuje na

 1. architektonické dielo vyjadrené stavbou alebo v podobe záhrady, interiéru či scény,
 2. dielo úžitkového umenia vyjadrené v úžitkovej podobe.

§ 19

Právo na odmenu pri ďalšom predaji originálu diela výtvarného umenia

(1) Ak sa originál diela výtvarného umenia, ktorý jeho autor previedol do vlastníctva inej osoby, ďalej predáva a ak sa tohto predaja ako predávajúci, kupujúci alebo sprostredkovateľ zúčastňuje dražobník, organizátor predajných výstav, prevádzkovateľ výstavnej siene alebo iná osoba, ktorá podniká v obchode s umeleckými dielami (ďalej len „obchodník“), má autor právo na odmenu za každý ďalší predaj tohto originálu diela; právo autora na odmenu je neprevoditeľné a autor sa ho nemôže vzdať.

(2) Obchodník je povinný uhradiť autorovi odmenu podľa odseku 1 prostredníctvom organizácie kolektívnej správy, ktorej bolo udelené oprávnenie na výkon kolektívnej správy práva na odmenu za ďalší predaj originálu diela výtvarného umenia na území Slovenskej republiky (§ 78 ods. 3); organizácia kolektívnej správy je povinná umožniť obchodníkovi nahliadať do registra zmluvne zastupovaných nositeľov práv alebo registra spravovaných predmetov ochrany [§ 81 ods. 1 písm. e) a f)].

(3) Odmena podľa odseku 1, ktorú obchodník uhrádza organizácii kolektívnej správy podľa odseku 2 z kúpnej ceny nad 1 000 EUR, je

 1. 5 % z časti kúpnej ceny do 3 000 EUR,
 2. 4 % z časti kúpnej ceny nad 3 000 EUR do 50 000 EUR,
 3. 3 % z časti kúpnej ceny nad 50 000 EUR do 200 000 EUR,
 4. 1 % z časti kúpnej ceny nad 200 000 EUR do 350 000 EUR,
 5. 0, 5 % z časti kúpnej ceny nad 350 000 EUR do 500 000 EUR,
 6. 0, 25 % z časti kúpnej ceny nad 500 000 EUR;

celková odmena však nesmie presiahnuť 12 500 EUR.

(4) Do základu pre výpočet odmeny podľa odseku 3 sa nezapočíta daň z pridanej hodnoty, ak je originál diela výtvarného umenia predaný za kúpnu cenu vrátane dane z pridanej hodnoty.

(5) Obchodník je povinný oznámiť organizácii kolektívnej správy podľa odseku 2 každý ním uskutočnený ďalší predaj a uhradiť jej odmenu vypočítanú podľa odseku 3, a to najneskôr do konca januára nasledujúceho kalendárneho roka po roku, v ktorom sa tento predaj uskutočnil; oznamovacia povinnosť sa vzťahuje na špecifikáciu predaného originálu a na informáciu o kúpnej cene podľa odseku 3. Organizácia kolektívnej správy podľa odseku 2 alebo autor majú právo požadovať od obchodníka, ktorý ďalší predaj uskutočnil alebo sa na ňom zúčastnil, akúkoľvek informáciu, ktorá je potrebná na overenie výpočtu úhrady odmeny podľa odseku 3, a to počas troch rokov od uskutočneného ďalšieho predaja.

(6) Právo na odmenu podľa odseku 1 sa neuplatní pri ďalšom predaji v prípade, že obchodník získal originál umeleckého diala priamo od autora do troch rokov pred jeho ďalším predajom a kúpna cena originálu umeleckého diela pri tomto predaji nepresiahne 10 000 EUR.

(7) Originálom diela výtvarného umenia je na účely uplatnenia práva na odmenu podľa odseku 1 maľba, kresba, koláž, tapiséria, rytina, litografia či iná grafika, socha, keramika, sklo, autorský šperk, fotografia alebo iné dielo výtvarného umenia, ak ho vytvoril sám autor, alebo jeho rozmnoženina, ak sa považuje za originál diela. Rozmnoženinou, ktorá sa považuje za originál diela, je rozmnoženina vyhotovená v obmedzenom počte autorom alebo s jeho súhlasom; takáto rozmnoženina musí byť riadne očíslovaná a podpísaná alebo inak označená autorom.

(8) Právo na odmenu podľa odseku 1 sa nevzťahuje na architektonické dielo vyjadrené stavbou ani na dielo úžitkového umenia, ak nie sú originálom diela alebo rozmnoženinou, ktorá sa považuje za originál diela; právo podľa odseku 1 sa nevzťahuje na rukopis skladateľa ani na rukopis spisovateľa.

§ 20

Vzťah autorského práva k vecným právam

(1) Nadobudnutím vlastníckeho práva alebo iného vecného práva k veci, ktorej prostredníctvom je dielo vyjadrené, nie je dotknuté autorské právo, najmä osobnostné právo podľa § 17 ods. 1 písm. d), ak nie je dohodnuté inak alebo ak z tohto zákona nevyplýva inak.

(2) Vlastnícke právo alebo iné vecné právo k veci, ktorej prostredníctvom je dielo vyjadrené, nie je dotknuté autorským právom, ak nie je dohodnuté inak alebo ak z osobitného predpisu alebo z tohto zákona nevyplýva inak; vlastník alebo iný užívateľ veci, ktorej prostredníctvom je dielo vyjadrené, je povinný zdržať sa takého užívania tejto veci, ktorým by použil dielo, ak nie je dohodnuté inak alebo ak z osobitného predpisu alebo z tohto zákona nevyplýva inak.

(3) Vlastník alebo iný užívateľ veci, ktorej prostredníctvom je dielo vyjadrené, nie je povinný udržiavať a chrániť vec pred zničením, ak nie je dohodnuté inak alebo ak z osobitného predpisu alebo z tohto zákona nevyplýva inak.

(4) Autorské právo k dielu nezaniká zničením veci, ktorej prostredníctvom je dielo vyjadrené.

(5) Autor má právo požadovať od vlastníka veci, ktorej prostredníctvom je dielo vyjadrené, aby mu ju sprístupnil, ak je to nevyhnutné na uplatnenie práva použiť svoje dielo podľa tohto zákona. Uplatnenie tohto práva nesmie byť v rozpore s oprávnenými záujmami vlastníka veci; vlastník veci nie je povinný vydať autorovi takúto vec, je však povinný na žiadosť a náklady autora vyhotoviť fotografiu alebo inú rozmnoženinu diela a odovzdať ju autorovi.

(6) Vlastník alebo iný užívateľ stavby, ktorá je vyjadrením architektonického diela, môže vykonávať na stavbe bez súhlasu autora len také stavebné úpravy a udržiavacie práce, ktoré sú nevyhnutné na jej udržanie v dobrom stave a na zachovanie funkčného využívania a ktoré neznižujú hodnotu architektonického diela a nezasahujú do autorských práv.

Trvanie majetkových práv

§ 21

(1) Majetkové práva trvajú, ak nie je v tomto zákone ustanovené inak, počas autorovho života a 70 rokov po jeho smrti.

(2) Pri diele spoluautorov a pri spojených dielach vytvorených na účel použitia v takomto spojení majetkové práva trvajú počas života posledného z autorov a 70 rokov po jeho smrti.

(3) Pri spoločnom diele majetkové práva trvajú 70 rokov po jeho zverejnení. Ak bolo dielo označené menami autorov, ktorí dielo vytvorili, majetkové práva trvajú počas života posledného z autorov a 70 rokov po jeho smrti.

(4) Pri audiovizuálnom diele majetkové práva trvajú počas života hlavného režiséra, autora scenára, autora dialógov a autora hudby, ktorá bola osobitne vytvorená pre toto dielo, a 70 rokov po smrti posledného z nich; ustanovenia odsekov 2 a 3 sa nepoužijú.

(5) Pri diele zverejnenom pod pseudonymom alebo pri anonymnom diele majetkové práva trvajú 70 rokov po jeho zverejnení. Ak nie sú pochybnosti o totožnosti autora alebo ak sa autor takéhoto diela stane verejne známym počas lehoty podľa prvej vety, na trvanie majetkových práv sa vzťahuje ustanovenie odseku 1, a ak ide o dielo spoluautorov, ustanovenie odseku 2.

(6) Ak je na trvanie majetkových práv k dielu vydanému vo zväzkoch, po častiach, pokračovaniach alebo epizódach rozhodujúce jeho zverejnenie, majetkové práva trvajú ku každému takémuto zväzku, časti, pokračovaniu alebo epizóde osobitne.

(7) Ak dielo, pri ktorom sa počítanie trvania majetkových práv neviaže na smrť autora alebo autorov, nebolo zverejnené počas 70 rokov po jeho vytvorení, majetkové práva uplynutím tejto lehoty zanikajú.

§ 22

Trvanie majetkových práv sa počíta od prvého dňa roka nasledujúceho po skutočnosti rozhodujúcej na toto trvanie.

§ 23

Verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny po prvom predaji

(1) Právo autora udeľovať súhlas na verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny podľa § 18 ods. 2 písm. b) zaniká pre územie členského štátu Európskej únie (ďalej len „členský štát“) alebo zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „zmluvný štát“) prvým oprávneným predajom alebo iným prevodom vlastníckeho práva k originálu diela alebo k jeho rozmnoženine na území členského štátu alebo zmluvného štátu, a to pre originál diela a všetky jeho rozmnoženiny, ktoré boli predmetom tohto predaja alebo iného prevodu vlastníckeho práva.

(2) Ak ide o architektonické dielo vyjadrené stavbou a dielo úžitkového umenia vyjadrené v úžitkovej podobe, za prvý oprávnený predaj podľa odseku 1 sa považuje oprávnené zhotovenie stavby alebo úžitkovej podoby diela úžitkového umenia.

Obmedzenia majetkových práv

§ 24

Vyhotovenie rozmnoženiny zverejneného diela

(1) Rozmnoženinu zverejneného diela môže fyzická osoba vyhotoviť bez súhlasu autora pre svoju osobnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo ani nepriamo obchodný; za také použitie nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu.

(2) Rozmnoženinu zverejneného diela prenesením tohto diela na papier alebo na podobný podklad prostredníctvom reprografického zariadenia alebo iného technického zariadenia môže fyzická osoba alebo právnická osoba vyhotoviť bez súhlasu autora; túto rozmnoženinu možno verejne rozširovať predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva. Za tieto použitia nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu.

(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na

 1. architektonické dielo vo forme projektovej dokumentácie stavby alebo konštrukcie stavby,
 2. celé literárne dielo ani na jeho podstatnú časť,
 3. celé kartografické dielo ani na jeho podstatnú časť,
 4. hudobné dielo zaznamenané v písomnej podobe,
 5. počítačový program, ak nie je ustanovené inak,
 6. databázu v elektronickej forme.

(4) Autor diela, ktorého rozmnoženinu možno vyhotoviť podľa odseku 1, má právo na náhradu odmeny.

(5) Autor diela, ktorého rozmnoženinu možno vyhotoviť a verejne rozširovať podľa odseku 2, má právo na náhradu odmeny.

(6) Náhradu odmeny podľa odsekov 4 a 5 prostredníctvom organizácie kolektívnej správy (§ 79) uhradí za

 1. nenahratý nosič záznamu, ktorý sa zvyčajne používa na rozmnožovanie podľa odseku 1, jeho výrobca, príjemca z členského štátu (ďalej len „príjemca“), dovozca z tretej krajiny (ďalej len „dovozca“) alebo iná osoba, ktorá ho umiestni na účely predaja prvýkrát na trhu v Slovenskej republike, a to 6 % z predajnej ceny alebo z dovoznej ceny takéhoto nosiča,
 2. prístroj na vyhotovovanie rozmnoženín zvukových alebo zvukovo-obrazových záznamov jeho výrobca, príjemca, dovozca alebo iná osoba, ktorá ho umiestni na účely predaja prvýkrát na trhu v Slovenskej republike, a to 3 % z predajnej ceny alebo z dovoznej ceny takéhoto prístroja,
 3. reprografické alebo iné technické zariadenie na vyhotovovanie rozmnoženín diela jeho výrobca, príjemca, dovozca alebo iná osoba, ktorá ho umiestni na účely predaja prvýkrát na trhu v Slovenskej republike, a to 3 % z predajnej ceny alebo z dovoznej ceny takéhoto zariadenia; ak je zariadenie súčasťou veci, náhrada odmeny sa uhrádza z pomernej časti predajnej ceny alebo dovoznej ceny tejto veci,
 4. osobný počítač jeho výrobca, príjemca, dovozca alebo iná osoba, ktorá ho umiestni na účely predaja prvýkrát na trhu v Slovenskej republike, a to 0, 5 % z predajnej ceny alebo dovoznej ceny pevného disku zabudovaného v takomto osobnom počítači; za takéto zariadenie sa náhrada odmeny podľa písmena c) neuhrádza,
 5. rozmnožovacie služby poskytované odplatne ich poskytovateľ, a to 3 % z celkových príjmov za tieto služby,
 6. nosič podľa písmena a), prístroj podľa písmena b) alebo zariadenie podľa písmena c) alebo d) jeho predajca, odosielateľ alebo dopravca vtedy, ak príslušnej organizácii kolektívnej správy neoznámi na jej písomnú výzvu údaje potrebné na určenie výrobcu, príjemcu, dovozcu alebo inej osoby, ktorá taký nosič, prístroj alebo zariadenie umiestnila na účely predaja prvýkrát na trhu v Slovenskej republike, a to v percentuálnom podiele podľa písmen a) až d).

(7) Náhrada odmeny sa neuhrádza za nosič podľa odseku 6 písm. a), prístroj podľa odseku 6 písm. b) alebo zariadenie podľa odseku 6 písm. c) alebo d), ktoré sa na účely ďalšieho predaja vyváža do tretích krajín alebo odosiela do členského štátu. Náhrada odmeny sa neuhrádza ani za nosič, prístroj alebo zariadenie, ktoré sa použije výhradne pre osobnú potrebu dovozcu alebo príjemcu.

(8) Náhrada odmeny podľa odseku 6 sa uhrádza príslušnej organizácii kolektívnej správy pri prvom predaji nosiča, prístroja alebo zariadenia alebo pri jeho dovoze alebo príjme, a to štvrťročne do konca prvého mesiaca nasledujúceho štvrťroka.

(9) Osoby podľa odseku 6 predkladajú príslušnej organizácii kolektívnej správy informácie o druhu, počte a dovoznej cene alebo predajnej cene dovezených, prijatých alebo predaných nosičov, prístrojov alebo zariadení alebo údaje o celkových príjmoch za rozmnožovacie služby; pri nesplnení tejto povinnosti ani v dodatočnej lehote určenej príslušnou organizáciou kolektívnej správy sa sadzba náhrady odmeny zvyšuje na dvojnásobok.

(10) Ustanoveniami odsekov 1 a 2 nie sú dotknuté ustanovenia tohto zákona o ochrane opatrení na zabránenie neoprávnenému vyhotoveniu rozmnoženiny diela, ako aj inému neoprávnenému konaniu (§ 59 až 61).

§ 25

Citácia diela

Bez súhlasu autora možno použiť krátku časť zverejneného diela vo forme citácie v inom diele len na účel recenzie alebo kritiky tohto zverejneného diela alebo na vyučovacie účely, vedeckovýskumné účely alebo umelecké účely. Takéto použitie musí byť v súlade so zvyklosťami a jeho rozsah nesmie presiahnuť rámec odôvodnený účelom citácie. Pri citácii sa musí uviesť meno autora alebo jeho pseudonym, ak nejde o anonymné dielo, alebo meno osoby, pod ktorej menom sa dielo uvádza na verejnosti, ako aj názov diela a prameň. Za takéto použitie nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu.

§ 26

Propagácia výstavy umeleckých diel alebo dražby umeleckých diel

(1) Na propagáciu výstavy umeleckých diel alebo dražby umeleckých diel možno bez súhlasu autora použiť dielo vyhotovením jeho rozmnoženiny, jej verejným rozširovaním predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva, alebo verejným prenosom, a to v rozsahu potrebnom na takúto propagáciu. Na tieto použitia sa primerane vzťahuje ustanovenie § 25 tretia veta.

(2) Za použitie diela podľa odseku 1 nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu.

§ 27

Použitie diela umiestneného na verejnom priestranstve

(1) Bez súhlasu autora možno dielo trvalo umiestnené na verejnom priestranstve vyjadriť kresbou, maľbou, grafikou, reliéfnym obrázkom či reliéfnym modelom alebo ho zaznamenať fotografiou či filmom; takto vyjadrené alebo zaznamenané dielo možno bez súhlasu autora diela trvalo umiestneného na verejnom priestranstve použiť vyhotovením jeho rozmnoženiny, jej verejným rozširovaním predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva, alebo verejným prenosom. Na tieto použitia sa primerane vzťahuje ustanovenie § 25 tretia veta.

(2) Za použitie diela podľa odseku 1 nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu.

§ 28

Použitie diela na vyučovacie účely

(1) Súhlas autora sa nevyžaduje na vyhotovenie rozmnoženiny krátkej časti zverejneného diela, na jej verejné rozširovanie inou formou prevodu vlastníckeho práva ako predajom, alebo na verejný prenos krátkej časti zverejneného diela, ak takéto použitie nepresahuje rámec odôvodnený vyučovacími účelmi v škole a neuskutočňuje sa na získanie priameho alebo nepriameho majetkového prospechu.

(2) Súhlas autora sa nevyžaduje na vyhotovenie rozmnoženiny krátkej časti zverejneného diela, zverejneného krátkeho diela alebo zverejneného diela výtvarného umenia jeho prenesením na papier alebo na podobný podklad prostredníctvom reprografického zariadenia, na jej verejné rozširovanie inou formou prevodu vlastníckeho práva ako predajom, ak takéto použitie nepresahuje rámec odôvodnený vyučovacími účelmi v škole a neuskutočňuje sa na získanie priameho alebo nepriameho majetkového prospechu.

(3) Na použitie podľa odsekov 1 a 2 sa primerane vzťahuje ustanovenie § 25 tretia veta.

(4) Za použitie podľa odsekov 1 a 2 nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu.

§ 29

Použitie diela pre potreby zdravotne postihnutých

(1) Súhlas autora sa nevyžaduje na vyhotovenie rozmnoženiny zverejneného diela, na jej verejné rozširovanie inou formou prevodu vlastníckeho práva ako predajom, na jej verejné rozširovanie vypožičaním alebo na verejný prenos, ak sa takéto použitie uskutočňuje výhradne pre potreby zdravotne postihnutých v rozsahu odôvodnenom ich zdravotným postihnutím a neuskutočňuje sa na získanie priameho alebo nepriameho majetkového prospechu.

(2) Na použitie podľa odseku 1 sa primerane vzťahuje ustanovenie § 25 tretia veta.

(3) Za použitie diela podľa odseku 1 nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu.

§ 30

Použitie diela v rámci občianskych a náboženských obradov, v rámci školských predstavení a použitie školského diela

(1) Súhlas autora sa nevyžaduje na použitie

 1. diela pri bezplatných občianskych obradoch alebo bezplatných náboženských obradoch,
 2. diela pri bezplatných školských predstaveniach, v ktorých účinkujú výhradne žiaci, študenti alebo učitelia školy,
 3. školského diela pri bezplatnom plnení úloh patriacich do predmetu činnosti školy.

(2) Na použitie podľa odseku 1 sa primerane vzťahuje ustanovenie § 25 tretia veta.

(3) Za použitie diela podľa odseku 1 nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu.

§ 31

Použitie diela knižnicou alebo archívom

(1) Knižnica3) alebo archív4) môže bez súhlasu autora vyhotoviť rozmnoženinu

 1. diela z vlastných fondov, ak účelom vyhotovenia rozmnoženiny je uspokojenie požiadavky fyzickej osoby, ktorá ju použije na vzdelávacie účely alebo vedeckovýskumné účely výhradne v priestoroch knižnice alebo archívu,
 2. akéhokoľvek diela z vlastných fondov, ak účelom vyhotovenia rozmnoženiny je nahradenie, archivovanie alebo zabezpečenie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny pre prípad straty, zničenia alebo poškodenia alebo ak ide o stálu zbierku.

(2) Za použitie diela podľa odseku 1 nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu.

(3) Ustanoveniami odsekov 1 a 2 nie sú dotknuté ustanovenia tohto zákona o ochrane opatrení na zabránenie neoprávnenému vyhotoveniu rozmnoženiny diela, ako aj inému neoprávnenému konaniu (§ 59 až 61).

§ 32

Dočasné alebo náhodné vyhotovenie rozmnoženiny diela

(1) Súhlas autora sa nevyžaduje na vyhotovenie rozmnoženiny diela, ktoré je dočasné alebo náhodné a je neoddeliteľnou a podstatnou časťou technologického postupu, ak jeho jediným účelom je oprávnené použitie diela alebo uskutočnenie prenosu diela v komunikačnej sieti medzi tretími osobami sprostredkovateľom, ak nemá samostatnú majetkovú hodnotu.

(2) Za použitie diela podľa odseku 1 nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu.

§ 33

Použitie diela na informačné účely

(1) Súhlas autora sa nevyžaduje na

 1. vyhotovenie rozmnoženiny diela zverejneného v novinách alebo v inom informačnom prostriedku o aktuálnych udalostiach alebo témach hospodárskeho, politického alebo iného spoločenského charakteru a na verejný prenos s takýmto obsahom; to neplatí, ak si autor v jednotlivých prípadoch vyhradil právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie a na verejný prenos tohto diela,
 2. vyhotovenie rozmnoženiny a verejný prenos krátkej časti diela vnímateľného pri aktuálnych udalostiach, ktoré sú predmetom spravodajstva,
 3. vyhotovenie rozmnoženiny a verejný prenos prednášky, príhovoru alebo iného diela podobnej povahy predneseného na verejnosti,
 4. verejné rozširovanie rozmnoženiny vyhotovenej podľa písmena a) až c) predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva, ak si autor diela takéto právo nevyhradil.

(2) Na použitie podľa odseku 1 sa primerane vzťahuje ustanovenie § 25 tretia veta.

(3) Za použitie diela podľa odseku 1 nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu.

§ 34

Použitie súborného diela

(1) Súborné dielo môže bez súhlasu autora tohto diela použiť oprávnený užívateľ jeho rozmnoženiny na účely prístupu k jeho obsahu a na riadne využitie jeho obsahu

 1. vyhotovením rozmnoženiny,
 2. spracovaním, prekladom, adaptáciou alebo jeho inou zmenou,
 3. verejným rozširovaním originálu tohto diela alebo jeho rozmnoženiny predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva,
 4. verejným prenosom,
 5. verejným vystavením,
 6. verejným vykonaním.

(2) Oprávnený užívateľ rozmnoženiny súborného diela môže bez súhlasu autora tohto diela použiť spôsobmi podľa odseku 1 písm. a), c) až f) aj dielo vytvorené spracovaním, prekladom, adaptáciou alebo inou zmenou tohto súborného diela, ak sa takéto použitie uskutočňuje v rozsahu odôvodnenom účelmi podľa odseku 1 a neuskutočňuje sa na získanie priameho alebo nepriameho majetkového prospechu.

(3) Za použitie diela podľa odsekov 1 a 2 nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu.

§ 35

Rozmnožovanie a úprava počítačového programu

(1) Oprávnený užívateľ rozmnoženiny počítačového programu môže bez súhlasu autora vyhotoviť rozmnoženinu tejto rozmnoženiny počítačového programu alebo vykonať na nej úpravu alebo preklad, ak je takáto rozmnoženina, úprava alebo preklad nevyhnutný na

 1. prepojenie počítačového programu s počítačom na účel a v rozsahu, na ktorý bol nadobudnutý, vrátane opráv chýb v počítačovom programe,
 2. nahradenie oprávnene nadobudnutej rozmnoženiny počítačového programu (záložná rozmnoženina).

(2) Oprávnený užívateľ rozmnoženiny počítačového programu môže bez súhlasu autora preskúmať, preštudovať alebo preskúšať funkčnosť počítačového programu s cieľom určiť myšlienky alebo princípy, ktoré sú základom akejkoľvek časti programu, a to počas nahrávania, zobrazovania, vysielania, overovania funkčnosti a ukladania programu do pamäte, na ktoré bol oprávnený.

(3) Ak sa ďalšie použitie rozmnoženiny počítačového programu podľa odseku 1 stane neoprávneným, každá takáto rozmnoženina, úprava alebo preklad sa musí znehodnotiť.

(4) Právo podľa odseku 1 písm. b) a odseku 2 nemožno zmluvne vylúčiť.

(5) V prípadoch podľa odsekov 1 a 2 nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu.

§ 36

Spätný preklad počítačového programu zo strojového kódu do zdrojového jazyka počítačového programu

(1) Súhlas autora sa nevyžaduje na vyhotovenie rozmnoženiny kódu počítačového programu alebo prekladu jeho formy, ak je to nevyhnutné na získanie informácie potrebnej na dosiahnutie vzájomnej súčinnosti nezávisle vytvorených počítačových programov s inými počítačovými programami, ak

 1. túto činnosť vykonáva oprávnený užívateľ rozmnoženiny počítačového programu,
 2. informácia nevyhnutná na dosiahnutie vzájomnej súčinnosti nebola predtým bežne dostupná osobám oprávneným na rozmnožovanie alebo preklad,
 3. sa tieto činnosti dotýkajú iba časti počítačového programu a sú nevyhnutné na dosiahnutie vzájomnej súčinnosti nezávisle vytvorených počítačových programov.

(2) Informáciu získanú podľa odseku 1 nemožno použiť na

 1. dosiahnutie iného cieľa, ako je dosiahnutie vzájomnej súčinnosti nezávisle vytvorených počítačových programov,
 2. poskytnutie iným osobám okrem takého použitia, ktoré je nevyhnutné na zabezpečenie vzájomnej súčinnosti nezávisle vytvorených počítačových programov,
 3. zabezpečenie vývoja, výroby alebo na obchodovanie s počítačovým programom, ktorý je podobný vo svojom vyjadrení,
 4. činnosť, ktorou by sa porušilo právo autora.

(3) Súhlas autora na činnosti podľa odseku 1 sa vyžaduje na vyhotovenie rozmnoženín počítačových programov, ak by takéto vyhotovenie rozmnoženín bolo v rozpore s riadnym využívaním počítačového programu alebo by bezdôvodne zasahovalo do právom chránených záujmov autora počítačového programu.

(4) Vyhotovenie rozmnoženiny strojového kódu počítačového programu alebo preklad jeho formy nemožno zmluvne vylúčiť.

(5) V prípadoch podľa odseku 1 nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu.

§ 37

Verejné vystavenie diela

(1) Súhlas autora na priame verejné vystavenie5) originálu diela alebo jeho rozmnoženiny sa nevyžaduje, ak

 1. ide o verejné vystavenie originálu diela, ktoré bolo predané alebo ku ktorému vlastníctvo bolo prevedené iným spôsobom na fyzickú osobu alebo právnickú osobu, o ktorej autor vedel, že takáto činnosť je časťou jej obvyklých aktivít,
 2. verejné vystavenie nie je v rozpore s riadnym využívaním originálu diela alebo jeho rozmnoženiny a nezasahuje iným spôsobom do práv autora.

(2) V prípadoch podľa odseku 1 nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu.

§ 38

Obmedzenia majetkových práv autora sú dovolené len v osobitných prípadoch ustanovených v ustanoveniach § 24 až 37; nakladanie s dielom podľa týchto ustanovení nesmie byť v rozpore s bežným využitím diela a nesmie neodôvodnene zasahovať do právom chránených záujmov autora.

Autorské zmluvy

§ 39

Zmluva o vytvorení diela

(1) Zmluvou o vytvorení diela sa autor zaväzuje vytvoriť pre objednávateľa dielo.

(2) V zmluve o vytvorení diela môže autor s objednávateľom dohodnúť odmenu za vytvorenie diela.

(3) Autor je povinný vytvoriť dielo osobne.

(4) Ak má dielo nedostatky, objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy; ak sú nedostatky odstrániteľné, objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť len vtedy, ak ich autor neodstráni v primeranej lehote, ktorú mu objednávateľ poskytol na tento účel.

(5) Odovzdaním veci, ktorej prostredníctvom je dielo vyjadrené, prechádza vlastnícke právo k nej na objednávateľa, ak nie je dohodnuté inak.

(6) Zmluvou o vytvorení diela ani odovzdaním veci, ktorej prostredníctvom je dielo vyjadrené, nenadobudne objednávateľ právo použiť toto dielo, ak nie je uvedené inak, len ak súčasne so zmluvou o vytvorení diela alebo po tomto momente uzatvorí s autorom licenčnú zmluvu.

(7) Na zmluvu o vytvorení diela sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu.6)

Licenčná zmluva

§ 40

Základné ustanovenia

(1) Licenčnou zmluvou udeľuje autor nadobúdateľovi súhlas na použitie diela (ďalej len „licencia“). Licenčná zmluva musí obsahovať spôsob použitia diela, rozsah licencie, čas, na ktorý autor licenciu udeľuje, alebo spôsob jeho určenia a odmenu alebo spôsob jej určenia, ak sa autor s nadobúdateľom nedohodol na bezodplatnom poskytnutí licencie.

(2) Licenčná zmluva musí mať písomnú formu, inak je neplatná.

(3) Ak majetkové práva autora vykonáva iná osoba (§ 50), na udelenie licencie sa primerane použijú ustanovenia o licenčnej zmluve.

§ 41

Spôsob použitia diela

(1) V licenčnej zmluve autor s nadobúdateľom dohodne, na aký spôsob použitia diela alebo jednotlivé spôsoby použitia diela (§ 18 ods. 2) udeľuje autor licenciu.

(2) Autor nemôže udeliť nadobúdateľovi licenciu na spôsob použitia diela, ktorý nie je v čase uzavretia licenčnej zmluvy známy.

§ 42

Rozsah licencie

(1) Autor s nadobúdateľom môže v licenčnej zmluve dohodnúť, že udeľuje licenciu v neobmedzenom rozsahu.

(2) Ak sa autor s nadobúdateľom dohodne, že licenciu udeľuje v obmedzenom rozsahu, licenčná zmluva musí obsahovať územné alebo vecné vymedzenie rozsahu licencie.

§ 43

Výhradná licencia a nevýhradná licencia

(1) Autor môže nadobúdateľovi udeliť výhradnú licenciu alebo nevýhradnú licenciu. Ak nie je v zmluve dohodnuté, že autor udelil výhradnú licenciu, platí, že udelil nevýhradnú licenciu.

(2) Ak autor udelil výhradnú licenciu, nesmie udeliť tretej osobe licenciu na spôsob použitia diela udelený výhradnou licenciou a je povinný, ak nie je v zmluve dohodnuté inak, sám sa zdržať použitia diela spôsobom, na ktorý udelil výhradnú licenciu.

(3) Ak autor udelil nevýhradnú licenciu, nie je dotknuté právo autora použiť dielo spôsobom, na ktorý nevýhradnú licenciu udelil, a takisto nie je dotknuté právo autora udeliť licenciu tretej osobe.

(4) Nevýhradná licencia, ktorú nadobúdateľ získal pred udelením výhradnej licencie tretej osobe, zostáva zachovaná, ak sa autor s nadobúdateľom takejto nevýhradnej licencie nedohodol inak.

(5) Zmluva, ktorou autor udelí tretej osobe licenciu na spôsob použitia diela udelený výhradnou licenciou, je neplatná, ak nadobúdateľ výhradnej licencie na uzavretie takejto zmluvy neudelil predchádzajúci písomný súhlas.

§ 44

Nakladanie s licenciou

(1) Nadobúdateľ je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie diela v rozsahu udelenej licencie (ďalej len „sublicencia“) len so súhlasom autora; ustanovenia § 40 až 43 sa použijú primerane. Súhlas na udelenie sublicencie môže autor udeliť pri uzatvorení licenčnej zmluvy alebo neskôr.

(2) Nadobúdateľ môže licenciu zmluvou postúpiť len s predchádzajúcim písomným súhlasom autora; o postúpení licencie a o osobe postupníka je povinný informovať autora bez zbytočného odkladu. Ak nie je dohodnuté inak, súhlas autora sa nevyžaduje na predaj podniku, ktorého súčasťou je licencia; to isté platí pre samostatnú organizačnú zložku podniku, ktorej súčasťou je licencia.

§ 45

Odmena

(1) Dohodnutá odmena musí zodpovedať spôsobu, rozsahu, účelu a času použitia diela.

(2) Ak je odmena dohodnutá v závislosti od výnosov z využitia licencie, nadobúdateľ je povinný umožniť autorovi kontrolu svojej účtovnej evidencie alebo inej dokumentácie potrebnej na zistenie odmeny. Ak v takomto prípade nadobúdateľ poskytne autorovi informácie označené nadobúdateľom ako dôverné, nesmie autor tieto informácie prezradiť tretej osobe ani ich použiť pre seba v rozpore s účelom, na ktorý sa mu poskytli.

(3) Ak je odmena dohodnutá v závislosti od výnosov z využitia licencie, nadobúdateľ je povinný predkladať autorovi najmenej raz ročne informáciu o výnosoch z využitia licencie osobitne za každý spôsob použitia diela a zároveň je povinný poskytnúť autorovi aj vyúčtovanie odmeny, ak sa nedohodli inak.

§ 46

Prechod licencie a zánik licencie

(1) Zánikom právnickej osoby, ktorej bola udelená licencia, prechádzajú práva a povinnosti z licenčnej zmluvy na jej právneho nástupcu; licenčná zmluva môže takýto prechod práv a povinností na právneho nástupcu vylúčiť.

(2) Smrťou fyzickej osoby, ktorej bola udelená licencia, prechádzajú práva a povinnosti z licenčnej zmluvy na dedičov; zmluva môže takýto prechod práv a povinností na dedičov vylúčiť.

(3) Ak niet právneho nástupcu podľa odseku 1 alebo dedičov podľa odseku 2, licencia zaniká.

§ 47

Osobitné ustanovenia o licenčnej zmluve na vydanie diela

(1) Zmluva, ktorou autor udeľuje nadobúdateľovi licenciu na vyhotovenie rozmnoženín slovesného diela, dramatického diela, hudobnodramatického diela, hudobného diela, výtvarného diela, fotografického diela alebo kartografického diela v tlačenej forme alebo fotografickej forme a na verejné rozširovanie týchto rozmnoženín, je licenčnou zmluvou na vydanie diela.

(2) Ak licenčná zmluva neupravuje inak, predpokladá sa, že ide o výhradnú licenciu; to neplatí na vydanie diela obsiahnutého v periodickej publikácii.

(3) Ak licenčná zmluva neupravuje inak, autor je oprávnený pred vydaním diela v primeranej lehote poskytnutej nadobúdateľom uskutočniť také zmeny diela, ktoré u nadobúdateľa nevyvolajú potrebu vynaložiť neprimerané náklady alebo ak sa nimi nezmení povaha diela (autorská korektúra).

(4) Autor môže od zmluvy odstúpiť a žiadať vydanie originálu diela (veci), ak mu nadobúdateľ neumožní vykonať autorskú korektúru jeho diela alebo ak by dielo použil spôsobom znižujúcim jeho hodnotu; ak vlastnícke právo k originálu diela prešlo na nadobúdateľa, vydaním originálu diela autorovi prechádza na autora aj vlastnícke právo k nemu.

§ 48

Osobitné ustanovenia o hromadnej licenčnej zmluve

(1) Organizácia kolektívnej správy môže s nadobúdateľom uzatvoriť aj hromadnú licenčnú zmluvu. Hromadnou licenčnou zmluvou udeľuje táto organizácia nadobúdateľovi súhlas na použitie všetkých diel alebo niektorých diel, ku ktorým spravuje práva, dohodnutým spôsobom alebo spôsobmi, v dohodnutom rozsahu, na dohodnutý čas a nadobúdateľ sa zaväzuje, ak nie je dohodnuté inak, uhradiť odmenu.

(2) Hromadná licenčná zmluva musí mať písomnú formu, inak je neplatná.

(3) Ustanovenia o licenčnej zmluve sa použijú primerane, ak nie je v tomto zákone ustanovené inak.

(4) V hromadnej licenčnej zmluve nemožno dohodnúť obmedzenia, ktoré presahujú rámec ochrany ustanovenej týmto zákonom.

§ 49

Osobitné ustanovenia o kolektívnej licenčnej zmluve

(1) Organizácia kolektívnej správy môže uzatvoriť kolektívnu licenčnú zmluvu s právnickou osobou, ktorá združuje používateľov diel. Kolektívnou licenčnou zmluvou táto organizácia udeľuje súhlas na použitie všetkých diel alebo niektorých diel, ku ktorým spravuje práva, dohodnutým spôsobom alebo spôsobmi, v dohodnutom rozsahu, na dohodnutý čas a za dohodnutú odmenu.

(2) Z kolektívnej licenčnej zmluvy vznikajú práva a povinnosti priamo jednotlivému členovi právnickej osoby združujúcej používateľov diel od okamihu, keď s ňou prejaví súhlas. Ustanovenia osobitného predpisu sa použijú primerane.7)

(3) Kolektívna licenčná zmluva musí mať písomnú formu, inak je neplatná.

(4) Ustanovenia o licenčnej zmluve sa použijú primerane, ak nie je v tomto zákone ustanovené inak.

Osobitné ustanovenia o niektorých dielach

§ 50

Zamestnanecké dielo

(1) Majetkové práva autora k zamestnaneckému dielu vykonáva vo svojom mene a na svoj účet zamestnávateľ, ak nie je dohodnuté inak. Zamestnávateľ môže právo výkonu majetkových práv autora postúpiť tretej osobe len so súhlasom autora; to neplatí, ak ide o predaj podniku alebo samostatnej organizačnej zložky podniku.

(2) Smrťou zamestnávateľa alebo zánikom zamestnávateľa oprávneného vykonávať majetkové práva autora k zamestnaneckému dielu, ktorý nemá právneho nástupcu, právo výkonu majetkových práv zamestnávateľa zaniká a majetkové práva k zamestnaneckému dielu vykonáva autor.

(3) Ak zamestnávateľ vykonáva majetkové práva autora k zamestnaneckému dielu, platí, že autor udelil súhlas na zverejnenie tohto diela, ako aj na to, aby zamestnávateľ toto dielo uvádzal na verejnosti pod svojím menom, ak nie je dohodnuté inak; osobnostné práva autora k zamestnaneckému dielu inak nie sú dotknuté.

(4) Počas výkonu majetkových práv autora k zamestnaneckému dielu zamestnávateľom je autor povinný zdržať sa výkonu majetkových práv k tomuto dielu.

(5) Počítačový program, súborné dielo alebo kartografické dielo, ktoré nie je spoločným dielom (§ 10), sa považuje za zamestnanecké dielo aj vtedy, ak bolo celkom alebo sčasti vytvorené na základe zmluvy o vytvorení diela (§ 39); v tomto prípade sa objednávateľ považuje za zamestnávateľa. Odstúpením od zmluvy o vytvorení diela zaniká aj právo vykonávať majetkové práva autora.

(6) Skončením pracovnoprávneho vzťahu, služobného vzťahu, štátnozamestnaneckého vzťahu alebo pracovnoprávneho vzťahu medzi družstvom a jeho členom zostávajú práva a povinnosti podľa odsekov 1 až 4 nedotknuté.

§ 51

Školské dielo

(1) Škola môže uzatvoriť s autorom licenčnú zmluvu o použití školského diela za zvyčajných podmienok; ak autor bez závažného dôvodu odmieta licenčnú zmluvu uzatvoriť, môže sa škola domáhať, aby obsah tejto zmluvy určil súd.8) Ustanovenie § 30 ods. 1 písm. c) zostáva tým nedotknuté.

(2) Ak nie je dohodnuté inak, autor školského diela môže použiť svoje dielo alebo poskytnúť licenciu inému, ak to nie je v rozpore s oprávnenými záujmami školy.

(3) Škola môže požadovať, aby jej autor školského diela zo získanej odmeny súvisiacej s použitím diela alebo poskytnutím licencie podľa odseku 2 primerane prispel na úhradu nákladov vynaložených na vytvorenie diela, a to podľa okolností až do ich skutočnej výšky; pritom sa prihliada na odmenu získanú školou v súvislosti s použitím školského diela podľa odseku 1.

§ 52

Práva k predtým nezverejnenému dielu

(1) Osobe, ktorá po uplynutí trvania majetkových práv vydá predtým nezverejnené dielo, týmto vydaním vzniknú majetkové práva k tomuto dielu v rozsahu, aký by mal autor diela, ak by jeho práva ešte trvali.

(2) Právo podľa odseku 1 trvá 25 rokov od zverejnenia diela. Ustanovenie § 22 platí v tomto prípade rovnako.

§ 53

Voľné dielo

(1) Ak autor nemá dedičov alebo ak dedičia odmietnu dedičstvo prijať, dielo sa stane voľným okrem prípadu podľa § 18 ods. 6 tretej vety, a to aj pred uplynutím lehoty podľa § 21.

(2) Ak je dielo voľné, používateľ nie je povinný získať súhlas na použitie diela ani uhradiť odmenu.

(3) Ustanoveniami odsekov 1 a 2 nie sú dotknuté ustanovenia § 17 ods. 3 a § 52 ods. 1.

§ 54

Predpoklad autorstva

(1) Fyzická osoba, ktorej meno je uvedené na diele zvyčajným spôsobom ako meno autora, považuje sa za autora diela, ak nie je preukázané niečo iné. Toto ustanovenie sa použije aj vtedy, keď je dielo označené pseudonymom, ak nie sú nijaké pochybnosti o totožnosti autora.

(2) Ak dielo nie je označené menom alebo pseudonymom podľa odseku 1 alebo takýto spôsob označenia diela nie je možný a ak nie je preukázané niečo iné, za autora sa považuje fyzická osoba, ktorej meno je pri diele uvedené v registri diel príslušnej organizácie kolektívnej správy [§ 81 ods. 1 písm. f)] alebo v registri diel podľa osobitných predpisov. 9a)

§ 55

Audiovizuálne dielo

(1) Vyhlásenie o audiovizuálnom diele a o právach k tomuto dielu vrátane práv týkajúcich sa jeho použitia zapísané v medzinárodnom registri audiovizuálnych diel9) sa považuje za pravdivé do času, kým sa nepreukáže niečo iné, s výnimkou, ak vyhlásenie

 1. nemôže byť platné podľa tohto zákona alebo
 2. je v rozpore s iným vyhlásením uvedeným v medzinárodnom registri.

(2) Ak nie je dohodnuté inak, majetkové práva autorov k audiovizuálnemu dielu vykonáva výrobca originálu audiovizuálneho diela, ak od autorov audiovizuálneho diela písomnou zmluvou získal súhlas na vyhotovenie originálu tohto diela a dohodol sa s nimi na odmene za vytvorenie diela a na odmene a spôsobe jej určenia osobitne za jednotlivé použitie tohto diela podľa § 18 ods. 2; na dohodu o odmene za použitie diela sa primerane vzťahuje ustanovenie § 45.

(3) Ak výrobca originálu audiovizuálneho diela vykonáva majetkové práva autorov k audiovizuálnemu dielu podľa odseku 2, platí, že získal aj právo použiť toto dielo v znení pôvodnom, dabovanom alebo doplnenom o titulky, ako aj na použitie obrazov vytvorených v súvislosti s vyhotovením jeho originálu (časť audiovizuálneho diela), a to s možnosťou udeliť tretej osobe licenciu na použitie tohto diela; ustanovenie § 50 ods. 1 až 3 sa použije primerane.

Ochrana autorského práva

§ 56

(1) Autor, do ktorého práva sa neoprávnene zasiahlo alebo ktorého právu hrozí neoprávnený zásah, môže sa domáhať najmä

 1. určenia svojho autorstva,
 2. zákazu ohrozenia svojho práva vrátane zákazu opakovania takého ohrozenia, a to aj proti osobe, ktorá sa nepriamo podieľa na ohrození tohto práva,
 3. zákazu neoprávneného zásahu do svojho práva, a to aj proti osobe, ktorá sa nepriamo podieľa na neoprávnenom zásahu do tohto práva vrátane zákazu zásahu podľa § 59 a 60,
 4. poskytnutia informácií o pôvode rozmnoženiny diela alebo napodobeniny diela, o spôsobe a rozsahu jej použitia a o službách porušujúcich právo autora vrátane
 1. údajov o vlastníkovi, vydavateľovi, výrobcovi, distributérovi, dodávateľovi alebo predajcovi takej rozmnoženiny diela alebo napodobeniny diela alebo o poskytovateľovi služieb,
 2. údajov o vydanom, vyrobenom, dodanom, poskytnutom, prijatom alebo objednanom množstve alebo cene takej rozmnoženiny diela, napodobeniny diela alebo služby,
 1. odstránenia následkov zásahu do práva na náklady osoby, ktorá neoprávnene zasiahla alebo hrozila neoprávneným zásahom, a to
 1. zničením neoprávnene vyhotovenej rozmnoženiny diela alebo napodobeniny diela, jej stiahnutím z obehu alebo z iného použitia alebo
 2. zničením materiálov, nástrojov a pomôcok podľa § 59 a 60 použitých pri neoprávnenom zásahu alebo hrozbe neoprávneného zásahu, ich stiahnutím z obehu alebo z iného použitia,
 1. náhrady ujmy podľa osobitného predpisu.9b)

(2) Autor, ktorý pri výkone povinnej kolektívnej správy svojho majetkového práva k dielu nie je zmluvne zastupovaný príslušnou organizáciou kolektívnej správy, môže sa domáhať vydania odmeny alebo primeranej odmeny, ak sa jeho dielo použilo, alebo vydania náhrady odmeny voči príslušnej organizácii kolektívnej správy alebo inej osobe, ktorá je povinná vytvárať rezervný fond podľa tohto zákona na také účely; tým nie sú dotknuté nároky autora z neoprávneného použitia diela.

(3) Informácie podľa odseku 1 písm. d) je povinná poskytnúť aj osoba, ktorá

 1. má v držbe rozmnoženinu diela alebo napodobeninu diela,
 2. využíva služby porušujúce právo autora,
 3. poskytuje služby využívané pri porušovaní práv autora,
 4. bola označená osobou uvedenou v písmenách a) až c) ako osoba zúčastnená na výrobe, spracovaní alebo distribúcii rozmnoženiny diela, napodobeniny diela alebo na poskytovaní služieb porušujúcich právo autora.

§ 57

(1) Nárokov podľa § 56 sa okrem autora môže domáhať aj nadobúdateľ výhradnej licencie alebo osoba, ktorá má majetkové právo k dielu alebo jej bol zverený výkon majetkových práv autora.

(2) Ak autor alebo osoba, ktorá ma majetkové právo k dielu, udelí inej osobe výhradnú licenciu alebo ak je inej osobe zverený výkon majetkových práv autora na základe zákona, právo domáhať sa nárokov podľa § 56 ods. 1 písm. b) až e) má len táto osoba; právo autora alebo osoby, ktorá má majetkové právo k dielu, domáhať sa ostatných nárokov vrátane nárokov vyplývajúcich z použitia diela nad rozsah udelenej výhradnej licencie zostáva nedotknuté.

§ 58

(1) Autor môže od colných orgánov požadovať informácie o obsahu a rozsahu dovozu tovaru, ktorý

 1. je rozmnoženinou jeho diela v akejkoľvek forme,
 2. má slúžiť ako nosič [§ 24 ods. 6 písm. a)] na vyhotovenie takejto rozmnoženiny,
 3. je zariadením alebo prístrojom na vyhotovenie rozmnoženín [§ 24 ods. 6 písm. b), c) a d)],
 4. je pomôckou podľa § 59 ods. 1.

(2) Autor môže nahliadať do colných dokladov, aby zistil, či dovoz alebo príjem tohto tovaru na použitie na území Slovenskej republiky je oprávnený podľa tohto zákona, alebo aby zistil údaje rozhodujúce na uplatnenie práv vyplývajúcich z tohto zákona.

(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 platia primerane aj pri vývoze.

(4) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa vzťahujú aj na príslušnú organizáciu kolektívnej správy a na právnickú osobu oprávnenú chrániť záujmy autorov.

§ 59

(1) Do autorského práva neoprávnene zasahuje aj ten, kto na získanie majetkového prospechu poskytovaním služieb či iným spôsobom vyvíja, vyrába, ponúka na predaj, nájom alebo vypožičanie, dováža, rozširuje alebo využíva pomôcky výlučne alebo čiastočne určené na odstránenie, vyradenie z prevádzky alebo obmedzenie funkčnosti akéhokoľvek technického zariadenia alebo technologického opatrenia na ochranu práv podľa tohto zákona.

(2) Technologické opatrenie podľa odseku 1 je akýkoľvek postup, výrobok alebo súčiastka vložené do postupu, výrobku alebo prístroja, ktoré majú predchádzať, obmedziť alebo zabrániť neoprávnenému zásahu do autorského práva k dielu.

§ 60

(1) Neoprávnený zásah do autorského práva je aj

 1. odstránenie alebo zmena akejkoľvek elektronickej informácie na správu práv,
 2. verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženín vrátane ich dovozu, ako aj verejný prenos diela, pri ktorých boli elektronické informácie na správu práv odstránené alebo zmenené bez súhlasu autora.

(2) Informácie na správu práv podľa odseku 1 sú údaje, ktoré identifikujú dielo, autora diela alebo nositeľa akéhokoľvek práva k dielu, informácie o termíne a pod mienkach použitia diela a akékoľvek číslice alebo kódy, ktoré vyjadrujú takéto informácie, ak je ktorákoľvek z týchto informačných položiek pripojená k rozmnoženine diela alebo ak sa zobrazí v súvislosti s verejným prenosom diela.

§ 61

Do autorského práva neoprávnene zasahuje aj ten, kto pre svoje dielo použije názov alebo vonkajšie úpravy oprávnene použité už iným autorom pri diele rovnakého druhu, ak by tým mohlo vzniknúť nebezpečenstvo zámeny oboch diel, ak z povahy diela alebo z jeho určenia nevyplýva inak.

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené | DB: 62 | T: 0.260303

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne