Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

625 územných plánov

947 článkov

4806 fotografií

online návštevníkov

25. 04. 2024, meniny má: Marek

Aktuality

Urban Upgrades 2022

uu22-atrium-web-archinfo.png

Dovoľujeme si Vás pozvať na podujatie, ktoré sa uskutoční v Košiciach a obciach východného Slovenska od 04. do 05. novembra 2022.

27. 10. 2022 | viac

Mestské zásahy Tatry

tatry-fb-cover-2×.png

Tatry potrebujú Vaše nápady. Ďalší z cyklov projektu Mestské zásahy sa blíži do finále.

04. 02. 2019 | viac

Terasy Trstany spúšťajú predaj

trstany-banner-800.png

V Trsťanoch pri Košiciach spúšťajú predaj rodinných domov s jedinečným konceptom ekologického bývania.

25. 06. 2018 | viac

Pocitové mapy Slovenska spustené

pm-fb-profile-2×.png

Pomôžte zmeniť Vše mesto. Práve teraz máte možnosť vyjadriť sa k atraktívnosti verejných priestorov, doprave, zeleni v meste a bezpečnosti. Ktoré priestory sa Vám páčia? Kde máte problémy s bicyklovaním? V ktorej oblasti je dostatok kvalitnej zelene? Kde sa necítite bezpečne?

15. 03. 2018 | viac

Diskusné stretnutie k Manuálu tvorby verejného priestoru

img-20180303–192534.jpg

V poradí prvé stretnutie s verejnosťou k pripravovanému Manuálu tvorby verejných priestorov Prešova zorganizovali Atrium Architekti v Libresso caffe 3.3.2018 v Prešove.

07. 03. 2018 | viac

Autor

Národná rada SR

Zdroj

Uverejnené v Zbierke zákonov č. 268/2007 strana 5238

Zobrazení

10453

Dátum vydania

01. 01. 2010

Kategórie článku

Hodnotenie článku

Článok sa mi páči / nepáči

41%

Celkový počet hlasov: 358

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

41%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

25%

Zákon o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona o katastri nehnuteľností - Zákon č. 669/2007 Z. z. - úplné znenie

Tento zákon sa vzťahuje na prípravu stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá uvedených v prílohe vrátane ich súčastí a vyvolaných úprav

(stav k 17. 9. 2009)
(o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 begin_of_the_skype_highlighting              162/1995      end_of_the_skype_highlighting Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov )

Autor: Národná rada SR
Platnosť od: 31.12.2007
Účinnosť od: 13.12.2008

Uverejnené v Zbierke zákonov č. 268/2007 strana 5238

ZMENY HĽADAJTE V PREDPISOCH: 86/2008 Z.z. 540/2008 Z.z.

MENÍ ČASTI PREDPISU: 162/1995 Z.z.
§67 ods. 1;

OBLASŤ: Správne právo

669/2007 Z.z.

ZÁKON

z 11. decembra 2007

o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov

Zmena:86/2008 Z. z. s účinnosťou od 1.apríla 2008 Zmena:540/2008 Z. z. s účinnosťou od 13.decembra 2008

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1

Tento zákon sa vzťahuje na prípravu stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá uvedených v prílohe vrátane ich súčastí a vyvolaných úprav1) (ďalej len „diaľnica“).

§ 2

(1) V žiadosti o stavebné povolenie stavebník okrem všeobecných náležitostí podania2) a náležitosti podľa stavebných predpisov3) uvedie

  1. zoznam pozemkov, na ktorých sa má uskutočniť stavba diaľnice, s uvedením parcelného čísla a druhu pozemku a údaj o tom, či ku dňu začatia stavebného konania bolo získané vlastnícke právo alebo iné právo k nim, alebo či bol urobený úkon na jeho získanie,
  2. zoznam stavieb na pozemkoch podľa písmena a) s uvedením druhu stavby a súpisného čísla.

(2) Prílohou žiadosti o stavebné povolenie sú

  1. doklady preukazujúce vlastnícke právo alebo iné právo4) stavebníka k jednotlivým pozemkom, inak doklady
  1. o prísľube získať vlastnícke právo alebo iné právo k pozemku, najmä kópie uzavretých kúpnych zmlúv, zámenných zmlúv, darovacích zmlúv alebo zmlúv o budúcej zmluve,
  2. o nemožnosti získať vlastnícke právo alebo iné právo k pozemku zmluvou, najmä doklady o prebiehajúcich dedičských konaniach alebo o iných konaniach pred súdmi alebo správnymi orgánmi,
  1. doklady preukazujúce vlastnícke právo alebo iné právo stavebníka k stavbám, ktoré majú byť asanované,
  2. predbežné geometrické plány na nové parcely.

(3) Podrobnosti o projektovej dokumentácii prikladanej k žiadosti o stavebné povolenie podľa odseku 1 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.

§ 3

(1) Stavebný úrad nariadi ústne pojednávanie alebo miestne zisťovanie iba vtedy, ak sa vyskytne prekážka v konaní, ktorú nemožno inak odstrániť.

(2) Ak stavebný úrad nariadi ústne pojednávanie alebo miestne zisťovanie, zabezpečí, aby orgány a osoby, ktoré sa ho majú zúčastniť, mali na prípravu najmenej päť pracovných dní, a ak sa zverejňuje výzva na podávanie námietok a pripomienok verejnou vyhláškou, aby na ich podanie bolo najmenej sedem pracovných dní.

(3) Ak stavebný úrad nenariadi ústne pojednávanie ani miestne zisťovanie, vyzve jednotlivo dotknuté orgány a zúčastnené osoby, aby svoje záväzné stanoviská a vyjadrenia a svoje námietky a pripomienky k žiadosti uplatnili najneskôr v určenej lehote; účastníkov konania vyzve verejnou vyhláškou. Táto lehota nesmie byť kratšia ako sedem pracovných dní odo dňa doručenia alebo zverejnenia výzvy.

(4) Stavebný úrad neprihliada na záväzné stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov a na námietky a pripomienky účastníkov konania a zúčastnených osôb, ktoré už boli alebo mali byť uplatnené a vybavené alebo zohľadnené pri prerokúvaní územnoplánovacej dokumentácie, alebo boli podané po lehote určenej podľa odsekov 2 a 3.

§ 4

(1) Súčasťou stavebného povolenia sú všetky súvisiace rozhodnutia stavebného úradu, a to povolenia na odstránenie stavieb v trase diaľnice, ktoré je nevyhnutné asanovať, a povolenia na uskutočnenie súčastí diaľnice a vyvolaných úprav.

(2) Ak sa stavebné povolenie oznamuje verejnou vyhláškou, vyvesí sa na úradnej tabuli stavebného úradu a zverejní na jeho internetovej stránke na sedem pracovných dní; posledný deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia.

§ 5

(1) Prílohou návrhu na začatie kolaudačného konania sú okrem všeobecných náležitostí podania a náležitostí podľa stavebných predpisov5) aj

  1. doklady preukazujúce vlastnícke právo alebo iné právo k tým pozemkom, ku ktorým nebolo preukázané v stavebnom konaní,
  2. údaje o zmene technických predpisov a technických noriem, ku ktorým došlo od nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia,
  3. statické posúdenie dokončenej stavby diaľnice z hľadiska mechanickej odolnosti a stability nosnej konštrukcie a bezpečnosti pri užívaní.

(2) Ak nie sú splnené podmienky na skolaudovanie stavby diaľnice z dôvodu, ktorý nebráni bezpečnej skúšobnej prevádzke diaľnice, ani bezpečnej a plynulej premávke na nej, stavebný úrad môže rozhodnúť o predčasnom užívaní diaľnice a určiť podmienky jej užívania a prevádzky na nej.

§ 6

(1) Náhrada za výkup pozemku alebo stavby je 1, 2 násobok náhrady v peniazoch za ich vyvlastnenie podľa všeobecných predpisov.7)

(2) Náhradu za výkup alebo vyvlastnenie stavby na bývanie (ďalej len „náhrada“) možno poskytnúť aj obstaraním bytu alebo rodinného domu kúpou alebo výstavbou.6) Obstaraný byt alebo rodinný dom musí svojou veľkosťou, vybavením, úžitkovou hodnotou a umiestnením byť primeranou náhradou za vykúpený alebo vyvlastnený byt alebo rodinný dom; takáto náhrada nesmie byť vo finančnom vyjadrení nižšia ako náhrada v peniazoch za ich vyvlastnenie podľa všeobecných predpisov.7)

(3) Náhrada v peniazoch sa poskytne aj vtedy, ak sa osobe z asanovaného bytu alebo rodinného domu, ktorej patrí náhrada, zabezpečí umiestnenie a starostlivosť v zariadení sociálnych služieb alebo sprostredkuje bývanie v nájme alebo podnájme.

(4) Ak je náhradou obstaranie bytu alebo rodinného domu kúpou alebo výstavbou, nadobúdateľ vykúpenej nehnuteľnosti uhrádza osobe z asanovaného bytu alebo rodinného domu nájomné alebo podnájomné za dočasné bývanie až do presťahovania do obstaraného bytu alebo rodinného domu, najdlhšie však 18 mesiacov.

(5) Účelne vynaložené náklady na výkup alebo vyvlastnenie pozemkov a stavieb na nich znáša nadobúdateľ týchto pozemkov a stavieb. Za účelne vynaložené náklady sa okrem nákladov na presťahovanie8) považujú aj náklady znaleckého posudku, správne poplatky a notárske poplatky.

§ 7

Na účely tohto zákona sa na vypracovanie znaleckých posudkov do času overenia geometrického plánu orgánom geodézie použije predbežný geometrický plán vypracovaný autorizovanou osobou bez overenia orgánu geodézie, 9) v ktorom sú vyznačené diely pred pridelením parcelného čísla vzniknuté odčlenením časti pozemkov so samostatným parcelným číslom.

§ 7a

Na pozemok, na ktorom sa má uskutočniť stavba diaľnice alebo cesty pre motorové vozidlá, vzniká zo zákona predkupné právo štátu dňom právoplatnosti územného rozhodnutia. Predkupné právo štátu sa zapíše do katastra nehnuteľností na návrh právnickej osoby zriadenej štátom, ktorého prílohou je autorizačne a úradne overený geometrický plán.

§ 8

(1) Lehoty na rozhodnutie v územnom konaní a v stavebnom konaní sú 30 dní.

(2) Lehota na odvolanie, 10) na podanie rozkladu a na postúpenie spisového materiálu odvolaciemu orgánu11) je sedem dní. Na oznamovanie a výzvy verejnou vyhláškou je lehota sedem pracovných dní.

§ 9

(1) Ak tento zákon neustanovuje inak, na konania súvisiace so stavbou diaľnice sa vzťahujú stavebné predpisy12) a osobitný predpis.13)

(2) V konaniach podľa tohto zákona sa nepoužijú § 28, § 29 ods. 2, § 30 ods. 1 písm. d), § 59 ods. 3 všeobecného predpisu o správnom konaní a § 58 ods. 2, § 60 ods. 2 písm. b) a f), § 62 ods. 4, § 66 ods. 2 písm. a) a f) stavebného zákona.

(3) Vo vyvlastňovacom konaní sa geometrický plán predkladá len v jednom vyhotovení.

(4) Stavebný zámer stavby diaľnice nie je predmetom štátnej expertízy14) v rozsahu, v akom je predmetom ekonomického posúdenia vládou Slovenskej republiky v príprave zmluvy s koncesionárom.15)

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 255/2001 Z. z., zákona č. 419/2002 Z. z., zákona č. 173/2004 Z. z. a zákona č. 568/2007 Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 67 ods. 1 sa pripája táto veta: „Ak ide o pozemnú komunikáciu, zapíše sa geometrický plán bez právneho úkonu do katastra evidenčným spôsobom na žiadosť právnickej osoby zriadenej štátom.“.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.

1)§ 16 ods. 5 a § 18 ods. 13 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 275/2007 Z. z.
2)§ 19 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 215/2002 Z. z.
3)§ 58 a 58a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 237/2000 Z. z. § 8 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
4)§ 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
5)§ 79 zákona č. 50/1976 Zb. § 17 a 18 vyhlášky č. 453/2000 Z. z.
6)§ 111b zákona č. 50/1976 Zb.
7)§ 111 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb.
8)§ 111b ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb.
9)§ 18 ods. 2 písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).
10)§ 54 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb.
11)§ 57 ods. 2 a § 69 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb.
12)Zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacie predpisy. Zákon č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov.
13)Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 129/1996 Z. z. o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá v znení neskorších predpisov.
14)§ 9 až 11 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z. z.
15)§ 14 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príloha

k zákonu č. 669/2007 Z. z.

ZOZNAM DIAĽNIC, NA KTORÉ SA VZŤAHUJÚ JEDNORAZOVÉ MIMORIADNE OPATRENIA

D1 Bratislava /Petržalka-križovatka s D2 – Trnava – Trenčín – Žilina – Prešov – Košice – štátna hranica SR/Ukrajina
D2 št. hranica ČR/SR – Kúty – Malacky – Bratislava – št. hranica SR/MR
D3 Žilina – Kysucké Nové Mesto – Čadca – Skalité št. hranica SR/PR
D4 št. hranica Rakúsko/SR – Bratislava – križovatka D2 Jarovce – križovatka Rovinka – križovatka s D1 Ivanka pri Dunaji-sever – križovatka s cestou II/502 – križovatka s cestou I/2 – križovatka s D2 Stupava juh – štátna hranica SR/Rakúsko
R1 Trnava – Nitra – Žarnovica – Žiar nad Hronom – Zvolen – Banská Bystrica – Ružomberok
R2 Trenčín križovatka D1 – Prievidza – Žiar nad Hronom – Zvolen – Lučenec – Rimavská Sobota – Rožňava – Košice
R3 št. hranica MR/SR Šahy – Zvolen – Žiar nad Hronom – Turčianske Teplice – Martin – Kraľovany – Dolný Kubín – Trstená – št. hranica SR/PR
R4 št. hranica MR/SR-Milhosť – Košice – Prešov – Giraltovce – Svidník – št. hranica SR/PR
R5 št. hranica ČR/SR Svrčinovec – križovatka s D3
R6 št. hranica ČR/SR Lysá pod Makytou – Púchov
R7 Bratislava – Dunajská Streda – Nové Zámky – Veľký Krtíš – Lučenec
R8 Nitra – Topoľčany – Partizánske – R2.

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené | DB: 61 | T: 0.165715

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne