Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

624 územných plánov

947 článkov

4806 fotografií

online návštevníkov

01. 12. 2023, meniny má: Edmund

Aktuality

Urban Upgrades 2022

uu22-atrium-web-archinfo.png

Dovoľujeme si Vás pozvať na podujatie, ktoré sa uskutoční v Košiciach a obciach východného Slovenska od 04. do 05. novembra 2022.

27. 10. 2022 | viac

Mestské zásahy Tatry

tatry-fb-cover-2×.png

Tatry potrebujú Vaše nápady. Ďalší z cyklov projektu Mestské zásahy sa blíži do finále.

04. 02. 2019 | viac

Terasy Trstany spúšťajú predaj

trstany-banner-800.png

V Trsťanoch pri Košiciach spúšťajú predaj rodinných domov s jedinečným konceptom ekologického bývania.

25. 06. 2018 | viac

Pocitové mapy Slovenska spustené

pm-fb-profile-2×.png

Pomôžte zmeniť Vše mesto. Práve teraz máte možnosť vyjadriť sa k atraktívnosti verejných priestorov, doprave, zeleni v meste a bezpečnosti. Ktoré priestory sa Vám páčia? Kde máte problémy s bicyklovaním? V ktorej oblasti je dostatok kvalitnej zelene? Kde sa necítite bezpečne?

15. 03. 2018 | viac

Diskusné stretnutie k Manuálu tvorby verejného priestoru

img-20180303–192534.jpg

V poradí prvé stretnutie s verejnosťou k pripravovanému Manuálu tvorby verejných priestorov Prešova zorganizovali Atrium Architekti v Libresso caffe 3.3.2018 v Prešove.

07. 03. 2018 | viac

Autor

MVaRRSR

Zobrazení

14018

Dátum vydania

06. 10. 2010

Kategórie článku

Súvisiace články

Hodnotenie článku

Článok sa mi páči / nepáči

47%

Celkový počet hlasov: 574

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

41%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

25%

Metodické usmernenie vo veci vyhodnocovania pripomienok k návrhu územnoplánovacej dokumentácie podľa § 22 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

Podľa § 17 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov ako ústredný orgán územného plánovania vydávame nasledovné metodické usmernenie pre orgány územného plánovania k problematike vyhodnocovania pripomienok k územnoplánovacej dokumentácii podľa § 22 stavebného zákona.

Návrh územnoplánovacej dokumentácie po jeho spracovaní sa prerokuje podľa § 22 stavebného zákona. Prerokovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie oznámi orgán územného plánovania, ktorý obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu, verejnosti spôsobom v mieste obvyklým. Návrh územnoplánovacej dokumentácie musí byť vystavený počas 30 dní na verejné nahliadnutie.

O prerokúvaní návrhu územnoplánovacej dokumentácie upovedomí obstarávateľ jednotlivo – písomnou formou dotknuté susediace obce, dotknuté samosprávne kraje a dotknuté orgány. Pritom pri dotknutých orgánoch štátnej správy je potrebné rešpektovať spôsob oznámenia stanovený príslušným osobitným predpisom – napr. zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov, zákon č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve apod.

Z hľadiska všeobecného princípu platí, že obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie prerokuje návrh územnoplánovacej dokumentácie so všetkými dotknutými subjektmi ako sú dotknuté obce, samosprávne kraje, právnické osoby, verejnosť, občianske združenia a pod. a dohodne ho s dotknutými orgánmi štátnej správy. Za dotknuté orgány sa považujú dotknuté orgány štátnej správy podľa osobitných predpisov, ktoré ochraňujú záujmy životného prostredia a inéh osobitné záujmy. Na stanovenie dotknutých orgánov sa neaplikuje § 140a ods. 1 stavebného zákona, ktorý sa vzťahuje na konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, ktoré sa vykonávajú na základe stavebného zákona. Na územnoplánovaciu činnosť sa v súlade s § 2 ods. 6 stavebného zákona nevzťahuje správny poriadok.

Prerokovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie trvá min. 30 dní. Obce, samosprávne kraje a dotknuté orgány štátnej správy sú povinné oznámiť svoje stanoviská k návrhu územnoplánovacej dokumentácie do 30 dní odo dňa, keď o ňom boli upovedomené. Túto lehotu môže obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie sám alebo na žiadosť pripomienkujúceho subjektu primerane predĺžiť. Ak sa dožiadaný orgán nevyjadrí v určenej lehote, predpokladá sa, že nemá pripomienky k návrhu územnoplánovacej dokumentácie. Neplatí to však v prípadoch, keď z osobitných predpisov vyplýva priamo podmienka nevyhnutnosti tohto stanoviska pre schválenie územnoplánovacej dokumentácie.

Jednotlivé pripomienky – stanoviská sa vyhodnocujú. Stanovisko obstarávateľa môže byť:

  • akceptované,
  • neakceptované, s príslušným odôvodnením.

Vyjadrenie „berie sa na vedomie“ sa môže použiť len v prípade, ak ide o pripomienku, ktorá má charakter doplňujúcej informácie.

Dohoda s dotknutým orgánom štátnej správy znamená, že pripomienka sa akceptuje a spracovateľ územnoplánovacej dokumentácie ju zapracuje do návrhu územnoplánovacej dokumentácie. V takomto prípade nemusí ísť o opakované potvrdenie stanoviska týmto dotknutým orgánom. Ak pripomienku uplatnenú dotknutým orgánom štátnej správy nemôže alebo nechce obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie akceptovať, je potrebné, aby zabezpečil jej opätovné prerokovanie s príslušným orgánom štátnej správy a dohodol sa na vhodnom riešení. O rokovaní sa vedie záznam. V prípade, ak nedôjde k potrebnej dohode, postupuje sa podľa § 136 stavebného zákona. Ide o riešenie rozporu s orgánom nadriadeným tomuto orgánu. Pričom obci ako obstarávateľovi územného plánu obce alebo zóny poskytuje súčinnosť príslušný krajský stavebný úrad.

Pripomienku, ktorú uplatnili ostatné subjekty, ktoré sa zúčastnili prerokovávania návrhu územnoplánovacej dokumentácie, ktorú orgán územného plánovania, ktorý obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu, neakceptuje, je orgán územného plánovania povinný znovu prerokovať s tými, ktorí ju uplatnili. Ide v podstate o vysvetlenie vzájomných stanovísk. O prerokovaní sa vedie záznam.

Ing. Václav Kadlec
riaditeľ odboru územného plánovania
a stavebného poriadku

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené | DB: 60 | T: 1.556671

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne