Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

625 územných plánov

947 článkov

4807 fotografií

online návštevníkov

13. 07. 2024, meniny má: Margita

Aktuality

Nový územný plán Mesta Košice

snimka-obrazovky-2024–06–07–085912.png

Do konca septembra 2024 máte možnosť pripomienkovať Návrh nového územného plánu Mesta Košice.

07. 06. 2024 | viac

Urban Upgrades 2022

uu22-atrium-web-archinfo.png

Dovoľujeme si Vás pozvať na podujatie, ktoré sa uskutoční v Košiciach a obciach východného Slovenska od 04. do 05. novembra 2022.

27. 10. 2022 | viac

Mestské zásahy Tatry

tatry-fb-cover-2×.png

Tatry potrebujú Vaše nápady. Ďalší z cyklov projektu Mestské zásahy sa blíži do finále.

04. 02. 2019 | viac

Terasy Trstany spúšťajú predaj

trstany-banner-800.png

V Trsťanoch pri Košiciach spúšťajú predaj rodinných domov s jedinečným konceptom ekologického bývania.

25. 06. 2018 | viac

Pocitové mapy Slovenska spustené

pm-fb-profile-2×.png

Pomôžte zmeniť Vše mesto. Práve teraz máte možnosť vyjadriť sa k atraktívnosti verejných priestorov, doprave, zeleni v meste a bezpečnosti. Ktoré priestory sa Vám páčia? Kde máte problémy s bicyklovaním? V ktorej oblasti je dostatok kvalitnej zelene? Kde sa necítite bezpečne?

15. 03. 2018 | viac

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

41%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

25%

Katastrálny zákon - Zákon č. 162/1995 Z. z. - Tretia časť

SPRÁVA KATASTRA

Prvý oddiel

Pôsobnosť orgánov štátnej správy na úseku katastra

§ 11

Orgány štátnej správy na úseku katastra

(1) Ústredným orgánom štátnej správy na úseku katastra je Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“).

(2) Zriaďujú sa miestne orgány štátnej správy na úseku katastra. Miestnymi orgánmi štátnej správy na úseku katastra sú katastrálne úrady a správy katastra, ak osobitný zákon neustanovuje inak.5a)

§ 12

Pôsobnosť úradu

Úrad

 1. vypracúva koncepcie a smery rozvoja katastra a riadi výkon štátnej správy na úseku katastra,
 2. riadi katastrálne úrady; v pochybnostiach rozhoduje o ich príslušnosti,
 3. overuje spôsobilosť zamestnancov katastrálnych úradov rozhodovať o návrhu na vklad,
 4. vykonáva katastrálnu inšpekciu,
 5. zabezpečuje medzinárodnú spoluprácu na úseku katastra.

§ 13

Katastrálna inšpekcia

(1) Katastrálnou inšpekciou vykonáva úrad štátny dozor nad úrovňou spravovania, aktualizácie a obnovy katastra, ako aj nad úrovňou zabezpečovania úloh súvisiacich s katastrom.

(2) Katastrálnej inšpekcii podliehajú fyzické osoby a právnické osoby vykonávajúce geodetické činnosti a kartografické činnosti, ktorých výsledky sa preberajú do katastra alebo pri ktorých výkone sa využívajú údaje katastra, a to najmä geometrické plány, vytyčovanie hraníc pozemkov, zriaďovanie a aktualizácia geodetických bodov, meranie a zobrazovanie predmetov, ktoré sa preberajú do základných štátnych mapových diel.

(3) Katastrálnu inšpekciu v mene úradu vykonávajú poverení katastrálni inšpektori.

§ 14

Pôsobnosť katastrálnej inšpekcie

(1) Katastrálny inšpektor pri zabezpečovaní úloh v oblasti katastra

 1. kontroluje úroveň spravovania katastra a súvisiacich činností,
 2. schvaľuje projekty úloh vecného plánu a vyjadruje sa k objektívnosti správ týkajúcich sa hodnotenia činností, ktoré patria do jeho vecnej pôsobnosti,
 3. ukladá kontrolovaným subjektom prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a kontroluje ich splnenie v určenej lehote,
 4. ukladá kontrolovaným subjektom odstrániť zistené nedostatky v priebehu kontroly alebo v určenej lehote, ak ide o drobné a formálne nedostatky, ktoré nevyžadujú prijatie osobitných opatrení.

(2) Katastrálny inšpektor pri kontrole fyzických osôb a právnických osôb kontroluje

 1. dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, administratívnych opatrení a technických noriem v oblasti geodézie, kartografie a katastra,
 2. výsledky meračských prác a ich premietnutie v súbore geodetických informácií.

§ 15

Oprávnenie katastrálneho inšpektora

(1) Katastrálny inšpektor je oprávnený pri výkone katastrálnej inšpekcie požadovať od fyzických osôb alebo právnických osôb potrebné údaje, vysvetlenia a nazerať do príslušnej dokumentácie.

(2) Katastrálny inšpektor je povinný pri výkone katastrálnej inšpekcie preukázať sa preukazom vydaným úradom, ktorý ho oprávňuje vykonávať katastrálnu inšpekciu.

§ 16

Miestne orgány štátnej správy na úseku katastra

(1) Katastrálny úrad vykonáva štátnu správu na úseku katastra v územnom obvode kraja. Sídlom katastrálneho úradu je sídlo kraja.

(2) Správa katastra vykonáva štátnu správu na úseku katastra v územnom obvode okresu; Správa katastra pre hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu vykonáva štátnu správu v územnom obvode okresu Bratislava I, okresu Bratislava II, okresu Bratislava III, okresu Bratislava IV a okresu Bratislava V a Správa katastra Košice vykonáva štátnu správu v územnom obvode okresu Košice I, okresu Košice II, okresu Košice III a okresu Košice IV. Sídlom správy katastra je sídlo okresu; sídlom Správy katastra pre hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu je Bratislava a sídlom Správy katastra Košice sú Košice.

(3) Katastrálny úrad so súhlasom úradu môže zriadiť alebo zrušiť pracovisko správy katastra i mimo jej sídla.

(4) Podrobnosti o organizácii práce a o úschove spisov a manipulácii s nimi na katastrálnych úradoch a správach katastra ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.

§ 16a

Postavenie katastrálneho úradu a správy katastra

(1) Katastrálny úrad je právnická osoba. Katastrálny úrad je rozpočtová organizácia štátu zapojená finančnými vzťahmi na rozpočet úradu, ktorá v rámci svojej pôsobnosti zabezpečuje mzdové prostriedky a vecné potreby správ katastra. Katastrálny úrad je služobným úradom štátnych zamestnancov, ktorí vykonávajú štátnu službu v katastrálnom úrade a na správach katastra, a je zamestnávateľom zamestnancov, ktorí vykonávajú práce vo verejnom záujme v katastrálnom úrade a na správach katastra.

(2) Na čele katastrálneho úradu je prednosta, ktorého vymenúva a odvoláva predseda úradu.

(3) Správa katastra koná a rozhoduje v administratívnoprávnych veciach samostatne.

(4) Na čele správy katastra je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva prednosta katastrálneho úradu.

§ 17

Zrušený predpisom 222/1996 Z. z. s účinnosťou od 24. 7. 1996

§ 18

Pôsobnosť katastrálneho úradu a správy katastra

(1) Katastrálny úrad

 1. riadi a kontroluje výkon štátnej správy na úseku katastra,
 2. vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v prvom stupni konajú správy katastra, ak tento zákon neustanovuje inak,
 3. zabezpečuje zostavenie návrhu registra obnovenej evidencie pozemkov.5b)

(2) Správa katastra

 1. rozhoduje v katastrálnom konaní,
 2. zapisuje práva k nehnuteľnostiam,
 3. spravuje a aktualizuje kataster v súlade s právnym stavom a so skutočným stavom na základe ohlásených zmien, zmien zistených pri prešetrovaní údajov katastra, zmien zistených pri revízii údajov katastra a zmien zistených pri obnove katastrálneho operátu; kataster spravuje a aktualizuje v súčinnosti s vlastníkmi, s inými oprávnenými osobami, obcami a so štátnymi orgánmi,
 4. vydáva verejné listiny, ktoré potvrdzujú práva a povinnosti k nehnuteľnostiam, ako aj iné skutočnosti týkajúce sa nehnuteľností podľa § 69,
 5. kontroluje geodetické a kartografické činnosti, ktorých výsledky sa majú prevziať do katastra, a overuje geometrické plány,
 6. spracúva sumárne údaje o pôdnom fonde,
 7. prejednáva priestupky proti poriadku v štátnej správe na úseku katastra a v konaní o porušení poriadku na úseku katastra právnickými osobami,
 8. spravuje pozemkové knihy a železničnú knihu,
 9. poskytuje informácie z katastra,
 10. overuje kópie alebo rovnopisy verejných listín alebo iných listín, na ktorých základe sa má vykonať zápis v katastri, ako aj kópie geometrických plánov pre potreby správy a aktualizácie katastra v súlade s právnym stavom a so skutočným stavom,
 11. rozhoduje v pochybnostiach o predmete evidovania v katastri.

Druhý oddiel

Súčinnosť pri spravovaní katastra

§ 19

Súčinnosť s vlastníkmi a inými oprávnenými osobami

Vlastníci a iné oprávnené osoby sú povinní

 1. dbať, aby všetky údaje katastra týkajúce sa nehnuteľností alebo vlastníka nehnuteľností, ako aj zmeny týchto údajov mohli byť v katastri riadne evidované, a ohlásiť každú zmenu správe katastra do 30 dní odo dňa vzniku, zmeny alebo zániku rozhodujúcej skutočnosti a na vyzvanie správy katastra predložiť v určenej lehote doklady na zápis týchto údajov do katastra; na fyzické osoby sa nevzťahuje povinnosť ohlasovať údaje o nehnuteľnostiach uvedené vo verejných listinách a v iných listinách,
 2. zúčastniť sa na katastrálnom konaní alebo vyslať na toto konanie svojho zástupcu,
 3. označiť trvale na svoje náklady lomové body hraníc pozemkov; neoznačujú sa hranice pozemkov, ktoré sú predmetom súdneho sporu, hranice pozemkov, prípadne ich častí, ktoré sú v nájme a sú zlúčené do väčších celkov. Ak vlastník alebo iná oprávnená osoba napriek výzve do určeného termínu hranice pozemkov neoznačia, môže ich dať označiť správa katastra na ich náklady.

§ 20

Súčinnosť s obcami

(1) Obce sú povinné

 1. zasielať správam katastra svoje rozhodnutia o nehnuteľnostiach a o právach k nehnuteľnostiam do 30 dní odo dňa ich vydania a listiny týkajúce sa nehnuteľností a práv k nehnuteľnostiam, ako aj iné údaje súvisiace s evidovaním nehnuteľností a práv viažucich sa k nim do 30 dní od ich vyhotovenia; na podnet správy katastra opravia chyby v písaní a počítaní, ako aj iné zrejmé nesprávnosti v týchto rozhodnutiach a listinách,
 2. vyhlasovať na svojich územiach začatie katastrálneho konania na základe oznámenia správy katastra, zabezpečovať účasť vlastníkov nehnuteľností nachádzajúcich sa na území obce, ako aj iných oprávnených osôb na týchto konaniach, podávať informácie o vlastníkoch a iných oprávnených osobách a prostredníctvom svojich zástupcov zúčastniť sa na katastrálnom konaní a chrániť na tomto konaní obecné záujmy,
 3. oznamovať správam katastra zmeny údajov katastra, ktoré samy zistili, a to do 30 dní od ich zistenia,
 4. starať sa o trvalé označenie lomových bodov územných hraníc obcí, a to spôsobom, ktorý určí správa katastra; ak obec tieto hranice napriek výzve určeným spôsobom neoznačí, môže ich označiť správa katastra na náklady obce.

(2) Na obce, ktorých územie alebo jeho časť boli zahrnuté do vojenského obvodu, 6) sa povinnosti uvedené v odseku 1 písm. a) až c) nevzťahujú.

§ 21

Súčinnosť so štátnymi orgánmi a notármi

(1) Štátne orgány, štátne právnické osoby1) a notári sú povinní zasielať správam katastra nimi vyhotovené verejné listiny a iné listiny o nehnuteľnostiach a o právach k nehnuteľnostiam, ako aj iné údaje súvisiace s evidovaním nehnuteľností a práv viažucich sa k nim v katastri do 30 dní odo dňa ich vyhotovenia; ak je verejnou listinou rozhodnutie štátneho orgánu, počíta sa lehota odo dňa jeho právoplatnosti.

(2) Štátne orgány a notári zasielajú spolu s verejnými listinami a inými listinami o právach k nehnuteľnostiam aj ocenenie nehnuteľností.

(3) Na podnet správy katastra a v súčinnosti s ňou štátne orgány, organizácie, prípadne notári opravia chyby v písaní a počítaní, ako aj iné zrejmé nesprávnosti v týchto verejných listinách a v iných listinách.

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené | DB: 64 | T: 0.245164

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne