Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

606 územných plánov

944 článkov

4803 fotografií

online návštevníkov

18. 12. 2018, meniny má: Sláva, Slávka

Aktuality

Terasy Trstany spúšťajú predaj

trstany-banner-800.png

V Trsťanoch pri Košiciach spúšťajú predaj rodinných domov s jedinečným konceptom ekologického bývania.

25. 06. 2018 | viac

Pocitové mapy Slovenska spustené

pm-fb-profile-2×.png

Pomôžte zmeniť Vše mesto. Práve teraz máte možnosť vyjadriť sa k atraktívnosti verejných priestorov, doprave, zeleni v meste a bezpečnosti. Ktoré priestory sa Vám páčia? Kde máte problémy s bicyklovaním? V ktorej oblasti je dostatok kvalitnej zelene? Kde sa necítite bezpečne?

15. 03. 2018 | viac

Diskusné stretnutie k Manuálu tvorby verejného priestoru

img-20180303–192534.jpg

V poradí prvé stretnutie s verejnosťou k pripravovanému Manuálu tvorby verejných priestorov Prešova zorganizovali Atrium Architekti v Libresso caffe 3.3.2018 v Prešove.

07. 03. 2018 | viac

Diskusia k téme verejných priestorov Prešova.

Radi by sme Vás srdečne pozvali na podujatie Verejné priestory Prešov, ktoré predstavuje prvé zo série diskusno — participačných stretnutí k pripravovanému Manuálu tvorby verejných priestranstiev Prešov.

22. 02. 2018 | viac

VÝSKUM V OBLASTI AUTONÓMNEHO ÚZEMNÉHO PLÁNOVANIA

eu-logo-2.png

Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry.

29. 01. 2018 | viac

Autor

RNDr. Želmíra Greifová

Spoluautori

RNDr. Vlasta Jánová, PhD.

Autor fotografií

Miriam Heinrichová

Zdroj

Urbanita

Zobrazení

12772

Dátum vydania

09. 12. 2011

Kategórie článku

Súvisiace články

Hodnotenie článku

Článok sa mi páči / nepáči

39%

Celkový počet hlasov: 464

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

42%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

25%

Aktuálne diskusie

Najnovšie komentáre

 • WE OFFER ALL KIND OF LOANS

  Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested …

  18. 12. 2018 / 16:17 | WE OFFER ALL KIND OF LOANS

 • WE OFFER ALL KIND OF LOANS

  Are You A Business Man Or Woman? Are You In Any Financial Mess Or Do You Need Funds To Start Up Your …

  18. 12. 2018 / 16:17 | WE OFFER ALL KIND OF LOANS

 • Rychlá nabídka půjček: leni.bolkova01@gmail.com

  Ponúkam pôžičky pre zamestnancov, dôchodcov, podnikateľov, právnické osoby. Úvery sú poskytované …

  18. 12. 2018 / 07:33 | Lenka Bolkova

 • HELLO VŠETKO PREČÍTAJTE TENTO TESTOVANIE O tom,

  HELLO VŠETKO PREČÍTAJTE TENTO TESTOVANIE O tom, ako som získal úver z LEGIT a dôveryhodnej úverovej …

  18. 12. 2018 / 07:22 | David Collins

 • WE OFFER ALL KIND OF LOANS

  When It Comes To Personal Loans * Business Loans etc., Contact Us Today Via E-mail:

  18. 12. 2018 / 04:52 | WE OFFER ALL KIND OF LOANS

Environmentálne záťaže pomôže vyriešiť nový zákon

env-zataze-novy-zakon.jpg

Revitalizácia brownfieldov láka investorov často menej, ako stavať „na zelenej lúke“. Mnohé brownfieldy si nedokážu nájsť nové uplatnenie aj preto, že investor má niekedy opodstatnené, niekedy však aj zbytočne prehnané obavy zo zvýšených nákladov súvisiacich s likvidáciou environmentálnych záťaží z predchádzajúceho využívania pozemkov, ktoré spôsobujú kontamináciu pôdy, horninového prostredia a podzemných vôd. Aj na odstránenie envirozáťaží sú však účinné legislatívne nástroje a Štátny program sanácie environmentálnych záťaží.

Tento článok časopisu Urbanita si môžete prečítať v pôvodnej forme tu.

env-zataze-novy-zakon.jpg

Princíp trvalo udržateľného rozvoja je aj na Slovensku uznaný ako jeden z rozhodujúcich princípov rozvoja spoločnosti v súlade s celosvetovým trendom vyspelých štátov. Podľa tohto princípu sa starostlivosť o životné prostredie musí stať integrálnou súčasťou každej sféry spoločenského života. K tejto starostlivosti patrí aj vyrovnanie sa s environmentálnymi záťažami.

Vláda Slovenskej republiky zdôrazňuje potrebu riešenia environmentálnych záťaží vo svojom Programovom vyhlásení na obdobie rokov 2010 – 2014, ktoré bolo prijaté v auguste 2010. Deklaruje v ňom, že: „Vláda SR bude venovať zvýšenú pozornosť likvidácii starých environmentálnych záťaží. Určí priority a postup pri ich odstraňovaní a legislatívne garantuje 10 % príjmu Environmentálneho fondu na odstránenie starých záťaží.“ Na Programové vyhlásenie vlády SR nadväzuje uznesenie vlády SR č. 591/2010 z 8. septembra 2010 k návrhu krátkodobých štrukturálnych opatrení vlády SR, v ktorom ukladá ministrovi životného prostredia v opatrení č. 29 „ekologickejšie podnikanie podľa jasných pravidiel“ tieto úlohy:

• presne stanoviť, čo sú staré environmentálne záťaže, ich prieskum a sanácia,

• určiť priority a postupy pri ich odstraňovaní,

• zadefinovať zdroje na ich riešenie.

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) zabezpečilo doteraz v oblasti riešenia problematiky environmentálnych záťaží tieto najvýznamnejšie aktivity:

• vypracovanie Systematickej identifikácie environmentálnych záťaží (2006 – 2008),

• vybudovanie Informačného systému environmentálnych záťaží (www.enviroportal.sk),

• vypracovanie Regionálnych štúdií dosahov environmentálnych záťaží na životné prostredie (2010),

• prijatie novely geologického zákona zahŕňajúcej environmentálne záťaže (2009),

• doplnenie vykonávacej vyhlášky ku geologickému zákonu (2010),

• vypracovanie Metodického pokynu na analýzu rizika znečisteného územia (2011),

• vypracovanie podkladov pre Operačný program Životné prostredie 2007 – 2013 a jeho výzvy,

• vypracovanie Štátneho programu sanácie environmentálnych záťaží (2010),

• zhotovenie a vytlačenie Atlasu sanačných metód environmentálnych záťaží (2011),

• návrh zákona o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov (2011).

MŽP SR v súčasnosti napĺňa vytýčené ciele vlády SR realizáciou viacerých aktivít, ktorých cieľom je systémové riešenie problematiky.

1. Prijatie novely geologického zákona

Prvým krokom na zabezpečenie systémového riešenia problematiky environmentálnych záťaží bolo prijatie novely zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. novembra 2009, ktorým sa zadefinovali základné pojmy pre oblasť environmentálnych záťaží do právneho poriadku SR, tzn. čo je environmentálna záťaž, pravdepodobná environmentálna záťaž, sanácia environmentálnej záťaže, Informačný systém environmentálnych záťaží, rozšírila sa náplň geologického prieskumu životného prostredia o vykonávanie prieskumu pravdepodobnej environmentálnej záťaže a prieskumu environmentálnej záťaže a zaviedla sa podmienka vypracovania analýzy rizika znečisteného územia ako samostatnej prílohy záverečnej správy z prieskumu, pri ktorom sa zistilo a overilo závažné znečistenie životného prostredia. Podrobnosti, ako vykonávať prieskum environmentálnych záťaží vrátane náležitostí analýzy rizika znečisteného územia a sanáciu environmentálnych záťaží, ustanovuje novela vyhlášky MŽP SR č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon, s účinnosťou od 1. septembra 2010.

2. Štátny program sanácie environmentálnych záťaží

Druhým krokom v systémovom riešení problematiky environmentálnych záťaží bolo schválenie Štátneho programu sanácie environmentálnych záťaží (2010 – 2015) uznesením vlády SR č. 153 z 3. marca 2010. Štátny program sanácie environmentálnych záťaží predstavuje strategický plánovací dokument, ktorý určuje rámcové úlohy a opatrenia na postupné znižovanie negatívnych vplyvov environmentálnych záťaží na zdravie človeka a životné prostredie. Ďalej stanovuje priority riešenia problematiky environmentálnych záťaží, ktoré budú napĺňané prostredníctvom cieľov a jednotlivých aktivít rozdelených do krátkodobých, strednodobých a dlhodobých časových horizontov, definuje ďalší postup prác v oblasti riešenia environmentálnych záťaží vrátane odhadu ich finančnej náročnosti a identifikuje finančné zdroje využiteľné na riešenie problematiky environmentálnych záťaží.

3. Návrh zákona o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže

Definitívne nastavenie procesu odstraňovania environmentálnych záťaží je ďalším nevyhnutným krokom spočívajúcim v doplnení chýbajúceho právneho predpisu na národnej úrovni, ktorý zadefinuje mechanizmus určenia zodpovednosti za jestvujúce environmentálne záťaže a povinnosti osoby zodpovednej za odstraňovanie environmentálnej záťaže. Z tohto dôvodu MŽP SR vypracovalo návrh zákona o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Hlavným predmetom tohto návrhu zákona je právna úprava povinností právnických a fyzických osôb pri identifikácii environmentálnych záťaží, stanovenie osôb zodpovedných za odstraňovanie environmentálnej záťaže a ich financovanie (povinná osoba), pôsobnosť orgánov štátnej správy vo veciach environmentálnych záťaží a sankcie za porušenie povinností.

Vzhľadom na očakávaný negatívny dosah návrhu zákona na štátny rozpočet aj rozpočet podnikateľských subjektov, ktoré budú zodpovedné za odstraňovanie environmentálnych záťaží, pristúpilo MŽP SR pri tvorbe znenia návrhu zákona k obnoveniu pracovnej skupiny ministerstva so zástupcami priemyslu, zamestnávateľských zväzov, miest a obcí a mimovládnych organizácií zastúpených organizáciou Greenpeace. Návrh zákona bol schválený uznesením vlády SR č. 549/2011 dňa 17. 8. 2011 a bol predložený na rokovanie Národnej rady SR v septembri 2011.

Určenie povinnej osoby je kľúčové

K najzložitejším častiam navrhovaného zákona patrí časť venovaná určovaniu povinnej osoby. Zložitosť vyplýva z nedostatočnej úpravy zodpovednosti pri privatizácii a pri opätovnom prevode a prechode majetku na iné osoby. Komplikáciu predstavuje aj snaha tvorcov zákona uplatniť smerom do minulosti princíp „znečisťovateľ platí“. Podľa navrhovanej schémy určovania zodpovednosti je pôvodca environmentálnej záťaže vždy povinný zabezpečiť vykonanie všetkých činností súvisiacich s odstraňovaním environmentálnej záťaže. Ak pôvodca nie je známy alebo zanikol, krajský úrad životného prostredia určí v správnom konaní povinnú osobu, ktorou môže byť právny nástupca pôvodcu alebo vlastník nehnuteľnosti. Ak povinná osoba nezabezpečí všetky činnosti súvisiace s odstraňovaním environmentálnej záťaže, príslušné ministerstvo, s ktorého činnosťou environmentálna záťaž súvisí, zabezpečí tieto činnosti z verejných prostriedkov, ale len v prípade, ak ide o bezprostredné ohrozenie života alebo zdravia ľudí alebo životného prostredia.

Pôvodca alebo povinná osoba musí vypracovať plán prác na odstránenie environmentálnej záťaže a po jeho schválení príslušným krajským úradom životného prostredia musí tento plán prác plniť, t. j. musí zabezpečiť prieskum environmentálnej záťaže, analýzu rizika, monitoring a sanáciu. Vzhľadom na to, že zákon nemá ambíciu „likvidačného“ zákona pre pôvodcov a povinné osoby, pôvodca alebo povinná osoba si dĺžku plnenia plánu prác určujú sami. Pri jeho plnení môže zohľadniť svoje hospodárske výsledky, dosahy krízy a pod., no musí zároveň zohľadňovať požiadavky Rámcovej smernice o vode a opatrenia, ktoré vyplývajú z Vodného plánu Slovenska a zo Štátneho programu sanácie environmentálnych záťaží. Odhadované obdobie riešenia plánov prác je 15 až 20 rokov.

Zákon urobí čiaru za minulosťou

Prijatie tohto zákona je dôležitým krokom na ceste k lepšiemu životnému prostrediu v našej krajine a k lepšej kvalite života obyvateľov. Je krokom, ktorý umožní urobiť čiaru za minulosťou a pomôže nám postupne sa zbaviť „dlhu“, ktorý treba „splácať“. Umožní riešiť problematiku environmentálnych záťaží komplexne a rozbehnúť proces ich odstraňovania podobným spôsobom, ako to prebieha v ostatných krajinách Európskej únie.

RNDr. Želmíra Greifová a RNDr. Vlasta Jánová, PhD., pracujú v sekcii geológie a prírodných zdrojov Ministerstva životného prostredia SR.

Článok, pôvodne zverejnený v časopise Enviromagazín 1/2011, bol aktualizovaný.

New law to help combat environmental burdening

Revitalization of brownfields is often less attractive to investors than building on greenfields. Many brownfields also fail to find new utilization because investors have fears, sometimes justified and other times needlessly exaggerated, of increased costs for the liquidation of environmental burdens left over from the previous usage of the sites, such as polluted soil, rock formations and underground water. Legislative instruments and the State Program for the Cleaning of Environmental Burdens can be effective in the removal of enviro-burdens, however.

Diskusia

Pridať komentár [3] | Sledovať diskusiu [0] | RSS

ponuka pôžičky

08. 02. 2018 01:17:04 | Credit Financier Home

Reagovať | Odkaz na tento príspevok

* Ponúka sadzbu 3% úrokového úveru * Poistenie pre bezhotovostnú Podnikateľ * Záruka za peniaze Vďaka dobrému úverovému hodnoteniu poskytne Credit Financier Home záruky a nezaručené úvery jednotlivcom alebo spoločnostiam alebo družstvám za účelom priemyselných a osobných výhod. Kontaktná adresa: Whatsapp: +15184181390 Priama pošta creditfinancierhome@gmail.com

Získanie legitímnej pôžičky

15. 10. 2018 13:34:45 | Bill Johnson

Reagovať | Odkaz na tento príspevok

Získanie legitímnej pôžičky bolo vždy obrovským problémom Klientom, ktorí majú finančný problém a potrebujú riešenie. Otázka úveru a kolaterálu je niečo, čo sa klienti vždy obávajú pri hľadaní pôžičky od oprávneného veriteľa. Ale ... urobili sme tento rozdiel v oblasti poskytovania úverov. Môžeme zariadiť pôžičku z rozsahu 5 000,00 USD až 500 000 000 USD ako len 3% záujmu. Okamžite odpovedzte na tento e-mail: billjohnson.loanfirm011@gmail.com

WELCOME TO CAPITAL RESTRUCTURING LOAN COMPANY LENDING SERVICE

13. 11. 2018 18:18:14 | Phd. frank Hernandez

Reagovať | Odkaz na tento príspevok

WELCOME TO CAPITAL RESTRUCTURING LOAN COMPANY LENDING SERVICE, we are registered and guaranteed loan company and we give out loans to individuals, companies, government establishments, churches and business organizations and people of all sorts. Are you in need of a loan for any purpose? Are you in a financial problem? Do you need financial solution or a capital to invest? capital restructuring loans Service is the solution to all your financial problems, our loans are easy, cheap, and quick. Contact us today for that loan that you desire, we can arrange any loan to suit your budget at only 3% interest rate. If interested, contact us immediately via email: capitalrestructuredloancompany@gmail.com
Pridať komentár

Nie ste prihlásený, pre využitie výhod pre registrovaných sa prihláste alebo zaregistrujte

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené | DB: 83 | T: 0.988554

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne