Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

593 územných plánov

939 článkov

4790 fotografií

online návštevníkov

16. 12. 2017, meniny má: Albína

Aktuality

Vernisáž Mestské zásahy Kežmarok

mz-kezmarok-poster-vernisaz-web.png

Tešíme sa na prezentáciu a krst publikácie MZKK 24.11.2017 o 17:00 v Mestskej knižnici Kežmarok.

15. 11. 2017

Vernisáž Mestské zásahy Brezno

mz-brezno-poster-vernisaz-web.png

Tešíme sa na prezentáciu a krst publikácie MZBR 27.11.2017 o 16:00 v Synagóge Brezno.

15. 11. 2017

Cena Dušana Jurkoviča 2017 pozná víťaza

ceny-sas-2017-pozv-mail-stranka-spoj.png

Spolok architektov Slovenska a Fond výtvarných umení
si Vás dovoľujú pozvať na slávnostné odovzdávanie cien za architektonickú tvorbu za rok 2017:

CENA EMILA BELLUŠA
CENA DUŠANA JURKOVIČA
CENA MARTINA KUSÉHO
INSPIRELLI AWARDS SLOVAKIA

v stredu 8. novembra 2017 o 18:00 h
v Melej sále Slovenskej filharmónie v Bratislave

07. 11. 2017

Mestské zásahy Trnava - vernisáž

mz-tt-gjk.png

Pozvánka na vernisáž v poradí už šiesteho projektu Mestských zásahov z našej produkcie.

03. 06. 2016 | viac

Výstava Alfonz Torma

elekt-poz.jpg

Výstava na priereze tvorby Alfonza Tormu poukazuje na transformácie, ktorými prešla profesia záhradnej architektúry v období rokov 1976 až 2016.

03. 05. 2016 | viac

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

42%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

24%

Najnovšie komentáre

 • ponuka pôžičky na dovolenku a medzi jednotlivými

  Finančná pomoc Ste navrhovateľmi projektov alebo podnikateľom, hľadáte financovanie na spustenie …

  14. 12. 2017 / 12:27 | virginia

 • UPDATE ON LOAN REQUIREMENT

  Hello, Apply and get qualify for a loan on low interest rate 1% and easy process. Contact me for more …

  11. 12. 2017 / 18:40 | Mrs.Emilia Fedorcakova

 • UPDATE ON LOAN REQUIREMENT

  Hello, Apply and get qualify for a loan on low interest rate 1% and easy process. Contact me for more …

  11. 12. 2017 / 13:56 | Mrs.Emilia Fedorcakova

 • ofre

  Rýchly a spoľahlivý úver Som jednotlivec a pomáham komukoľvek, kto potrebuje financovanie svojich …

  09. 12. 2017 / 17:40 | laura

 • laurabettery@gmail.com

  Rýchla a spoľahlivá ponuka úveru Máte finančné starosti, máte bankový zákaz, Súbor alebo …

  09. 12. 2017 / 17:37 | laura

Stanovy Občianskeho združenia UzemnePlany.sk

Aktualizácia 2013

Cieľ činnosti združenia:

1. Podpora rozvoja, digitalizácie a sprístupňovania územných plánov obcí, miest a VÚC.
2. Podpora vývoja a rozvoja technológií a elektronických informačných systémov súvisiacich a podporujúcich vyššie uvedený cieľ.
3. Výchova k ochrane a tvorbe životného prostredia.
4. Podpora interkulturálnej spolupráce a umeleckého dialógu slovenskej kultúrnej obce so zahraničím.
5. Prezentácie domácich a zahraničných umelcov, architektov, urbanistov a ostatných foriem umenia.
6. Podpora tvorby, prezentácie a propagácia diel domácich a zahraničných autorov.
7. Organizovanie rezidenčných tvorivých pobytov pre umelcov.
8. Zabezpečovanie archivačnej činnosti domácich a zahraničných umeleckých diel.
9. Príprava periodických i neperiodických publikácií za účelom prezentácie autorov, umeleckej literatúry i jej priľahlých foriem umenia a výskumných prác popularizačného charakteru.
10. Vydavateľská činnosť.
11. Organizovanie spoločenských podujatí, umeleckých a tvorivých workshopov.
12. Vývoj webstránok a tvorba grafického dizajnu podporujúcich vyššie uvedené ciele.
13. podnikanie v doplnkovom rozsahu v oblasti reklamy a propagácie, predaja umeleckých diel pre širokú verejnosť, a pod. s podmienkou, že touto činnosťou sa dosiahne účelnejšie využitie majetku a nebude ohrozená kvalita, rozsah a dostupnosť služieb.

Orgány združenia:

Najvyšším orgánom združenia je Zhromaždenie členov, ktoré sa schádza podľa potreby na podnet nadpolovičnej väčšiny členov zaslaním písomného návrhu predsedovi.
Zhromaždenie členov môže zvolať podľa potreby aj predseda zaslaním písomných pozvánok všetkým členom a to najmenej raz za päť rokov.
Mimoriadne zasadnutie Zhromaždenia členov sa zvolá do 10–tich dní, ak o to požiada dvojtretinová väčšina riadnych členov združenia písomnou petíciou adresovanou predsedovi združenia do vlastných rúk.
Zhromaždenie členov je uznášania schopné ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov.
Zhromaždenie členov ako najvyšší orgán združenia rozhoduje o založení, zlúčení a zániku združenia, schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky, schvaľuje plán činnosti a výročnú správu, schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení, volí a odvoláva členov výkonného orgánu – predsedníctva, predsedu združenia a revíznu komisiu.
Združenie navonok zastupuje predseda, alebo ním poverený člen združenia.
Predsedníctvo ako výkonný orgán je zodpovedný najvyššiemu orgánu združenia – Zhromaždeniu členov. Predsedníctvo má minimálne troch členov – Predseda, podpredseda, pokladník.
Predsedníctvo riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami najvyššieho orgánu, zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie najvyššieho orgánu a pripravuje základné materiály na tieto rokovania.
Revízna komisia je kontrolný orgán združenia, ktorý za svoju činnosť zodpovedá Zhromaždeniu členov. Revízna komisia má minimálne troch členov, ktorí nemôžu byť zároveň členmi predsedníctva.
Revízna komisia kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje orgány na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie, kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov.
Združenie môže používať vo verejnom styku znak združenia a pečiatku so znakom a sídlom združenia.

Členstvo:

Členom združenia sa môže stať každá fyzická aj právnická osoba žijúca, alebo sídliaca na území SR. Každý člen musí súhlasiť s obsahom a cieľmi združenia a aktívne ich podporovať.
Združenie môže udeliť osobe, ktorá sa významne angažuje v oblasti záujmu združenia tiež čestné členstvo. Prijatie každého člena na základe písomnej prihlášky schvaľuje predsedníctvo a jeho vylúčenie Zhromaždenie členov.
Každý člen má právo voliť a byť volený do orgánov združenia, svojimi návrhmi a osobnou účasťou ovplyvňovať činnosť združenia, zúčastňovať sa na všetkých aktivitách združenia, požadovať informácie o činnosti a hospodárení združenia.
Každý člen je povinný dodržiavať stanovy združenia a ustanovenia jeho orgánov, podľa najlepších schopností a možností zúčastňovať sa na aktivitách združenia, riadne plniť úlohy a záväzky vyplývajúce z prijatých funkcií a zodpovedať sa z nich členom združenia. Platiť včas a riadne členské poplatky a príspevky, výšku ktorých určuje Zhromaždenie členov.
Členstvo zaniká smrťou–FO, zánikom–PO, vystúpením, vylúčením. Vylúčiť člena môže len Zhromaždenie členov na základe podnetu, ktoréhokoľvek člena združenia. Rozhodnutie o vylúčení je konečné.

Ak sa chcete stať členom nášho združenia, prosím kontaktujte nás

Zásady hospodárenia združenia:

Hlavnými zdrojmi príjmov združenia sú:
a) členské poplatky – príspevky
b) dary od fyzických a právnických osôb, dotácie a granty od právnických osôb
c) finančné príspevky od regionálnych i celoslovenských orgánov samosprávy i štátnej správy
d) príjmy z podnikateľskej činnosti
e) výnosy z majetku
f) dotácie z europských fondov, MKSR a rozpočtu SR
g) 2 (3) % dane

Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom , pričom výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľa združenia.
V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávať aj doplnkovú podnikateľskú činnosť, súvisiacu so zabezpečovaním cieľov a poslania združenia a to v súlade so všeobecne záväznými predpismi a týmito stanovami.
Združenie hospodári so zverenými prostriedkami samostatne a efektívne na základe rozpočtu. Pre hospodárenie a správu majetku združenia platia všeobecne platné právne predpisy SR a rozpočet združenia. Finančný rok združenia sa kryje s kalendárnym rokom.

Zánik združenia:

Združenie zanikne na základe rozhodnutia dvojtretinovej väčšiny Zhromaždenia členov.
Pri zániku rozhoduje Zhromaždenie členov o menovaní likvidátora, ktorý najskôr vyrovná všetky pohľadávky a záväzky a s likvidačným zostatkom naloží tak, ako mu to uložilo Zhromaždenie členov.
Zánik združenia sa oznámi do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra SR.

Záverečné ustanovenia:

Stanovy nadobúdajú platnosť dňom schválenia Zhromaždením členov a po registrácii Ministerstvom vnútra SR.

podportenas.png

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne