Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

593 územných plánov

938 článkov

4786 fotografií

online návštevníkov

19. 09. 2017, meniny má: Konštantín

Aktuality

Mestské zásahy Trnava - vernisáž

mz-tt-gjk.png

Pozvánka na vernisáž v poradí už šiesteho projektu Mestských zásahov z našej produkcie.

03. 06. 2016 | viac

Výstava Alfonz Torma

elekt-poz.jpg

Výstava na priereze tvorby Alfonza Tormu poukazuje na transformácie, ktorými prešla profesia záhradnej architektúry v období rokov 1976 až 2016.

03. 05. 2016 | viac

NOMINÁCIE NA CENU VISIO 2020 ZA ROK 2015/2016

visio2020-logo-6×6cm.jpg

Nominácie na cenu časopisu EUROSTAV Cena VISIO 2020 za rok 2015/2016 za najvýraznejší čin v oblasti udržateľnej architektúry a výstavby sú už známe.

21. 03. 2016 | viac

UDRŽATEĽNOSŤ V ARCHITEKTÚRE A VO VÝSTAVBE 2016

21. apríla 2016 sa uskutoční už šiesty ročník medzinárodnej odbornej konferencie Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe, ktorú pripravuje vydavateľstvo Eurostav spolu so Slovenskou radou pre zelené budovy (SKGBC). Tentoraz bude hlavnou témou konferencie Smart princípy: teória verzus realita.

21. 03. 2016 | viac

Európsky Habitat - regionálna konferencia OSN v Prahe

titulne-foto-praha-ladislav-renner-czechtourism.jpg

V dňoch 16. až 18. marca 2016 sa v Prahe v Kongresovom centre bude konať konferencia OSN zameraná na bývanie a urbanizmus. Hostiteľskej úlohy sa ujalo Ministerstvo pre miestny rozvoj Českej republiky. Konferencie sa zúčastnia významné zahraničné osobnosti a rečníci, účastníci z 56 krajín sveta sa budú stretávať na workshopoch, odborných diskusiách a sprievodných akciách.

08. 02. 2016 | viac

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

42%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

24%

Najnovšie komentáre

 • jasminnoorloancompany@gmail.com

  Ako som zabezpečil pôžičku od jasmin noor Investments Limited

  Kompliment Of The Day Všetci! Ja som …

  18. 09. 2017 / 10:35 | Janet Lyn Marzwick

 • význam slova "Architektonický ráz"

  Poprosím odbornou veřejnost o výklad tohoto slovního spojení . V ÚPD mesta Skalica jsou na rúzné …

  18. 09. 2017 / 10:24 | ARCHISTAT

 • Ponuka pôžičky

  Myslíte si, že o získanie úveru? Ste vážne potrebujete naliehavú pôžičku na začatie vlastného …

  12. 09. 2017 / 11:59 | david

 • Ponuka pôžičky

  Dobrý deň, som registrovaný veriteľ súkromných peňazí. Poskytujeme pôžičky na pomoc ľuďom, …

  09. 09. 2017 / 10:37 | Mrs Farida Stephen

 • RE: RE: RE: cena

  ANDERSON SANCHES Dobrý deň, hľadáte oprávneného a spoľahlivého právneho / veriteľa? Potrebujete …

  07. 09. 2017 / 10:06 | anderson sanches

Cena ZUUPS 2011 (Cena za urbanizmus)

Združenie pre urbanizmus a územné plánovanie na Slovensku
(Štatút súťaže – 2.ročník)

Vyhlasovateľ súťaže

Cenu vyhlasuje Združenie pre urbanizmus a územné plánovanie na Slovensku (ďalej len ZUUPS). ZUUPS je organizácia odborníkov podieľajúcich sa na rozvoji kultúry, vedy, výskumu, vzdelávania, koncepčných a projektových činností, riadenia a výkonných činností v oblasti územného plánovania a usporiadania krajiny, osídlenia ľudských sídiel, ich priestorových a funkčných štruktúr.

Hlavný cieľ súťaže

Cena ZUUPS v oblasti urbanistickej tvorby a plánovania funkčného využívania a priestorového usporiadania územia si kladie za cieľ vyzdvihnúť význam tvorivej činnosti pri územnom i regionálnom rozvoji, pri urbanizácii miest a obcí, pri plánovaní na princípe zachovania historicko-kultúrnych hodnôt v území a udržateľných parametrov rozvoja sídiel.

Ciele súťaže:

 • Ukázať odbornej i laickej verejnosti úspešné príklady urbanistickej a krajinárskej tvorby, ktoré vytvorili predpoklad zvýšenia kvality života v mestách i na vidieku po stránke sociálnej, ekonomickej a estetickej ako aj z hľadiska kvality životného prostredia
 • Prezentovať rôznorodosť, rozmanitosť a široký záber súčasnej územno-plánovacej praxe v oblasti :
 • spolupráce miest a obcí pri plánovaní spoločného rozvoja podľa konceptu „územnej súdržnosti“,
 • regenerácie miest,
 • obnove vidieka,
 • tvorby krajiny,
 • dizajnu verejných priestorov v sídlach aj krajine
 • prepojenia strategických plánov a urbanistickej tvorby
 • využitia kultúrno-historického potenciálu miest a obcí pri ich územnom a regionálnom rozvoji
 • Vyzdvihnúť výhody a synergický efekt spoločných výstupov multiprofesných tímov, ako i prínos participatívneho plánovania a spolupráce medzi samosprávou, tvorivou zložkou a zainteresovanou verejnosťou pri príprave opatrení na skvalitnenie života občanov miest a obcí
 • Dokumentovať prostredníctvom štúdií, plánov i ideových zámerov, ako môžu urbanisti, územní plánovači, dopravní inžinieri, krajinní architekti a ďalší odborníci spoločne formulovať vízie rozvoja na regionálnej či lokálnej úrovni bez ohľadu na administratívne hranice. Ide o diela, ktoré majú dokumentovať tvorivosť, otvorenosť, efektivitu, stratégiu a aktuálne prístupy riešiteľských tímov
 • Vyzdvihnúť územnoplánovaciu reguláciu ako optimálnu metódu dosiahnutia súladu spoločenských cieľov v území s legitímnymi individuálnymi záujmami rôznych subjektov pri využívaní územia.

Predmet súťaže

Predmetom súťaže je schválená alebo prerokovaná územnoplánovacia dokumentácia, urbanisticko-architektonické či urbanisticko-krajinárske štúdie, či iné štúdie obstarané za účelom riešenia verejnoprospešného cieľa, urbanistické práce na medzinárodnej, národnej, regionálnej či lokálnej úrovni, ktoré riešia vybraný segment územia z celospoločenského hľadiska.

Kritériá súťaže

Pri hodnotení sa budú uplatňovať nasledujúce kritériá:

 • Kvalita urbanisticko-architektonického riešenia – začlenenia predmetného segmentu územia do širších urbánnych súvislostí a krajinného prostredia ako príspevok k udržateľnému rozvoju.
 • Zohľadnenie kultúrno-historických aspektov, charakteristických prvkov, génia loci pri riešení
 • Originalita a nekonvenčnosť riešenia a aktuálnosť výrazových prostriedkov pri formovaní priestorov a hmôt
 • Kvalita použitej metodiky regulácie s primeranou mierou reštrikcie (jej komplexnosť, flexibilita a právna jednoznačnosť so schopnosťou udržať rozvoj v medziach neohrozujúcich stabilitu územia).
 • Vplyv riešenia na zvýšenie kvality života, zachovanie životného prostredia, podporu identity územia, prípadne reálnosť a realizovateľnosť navrhovaného riešenia
 • Podiel participácie zainteresovanej verejnosti na riešení diela
 • Miera v akej môže riešenie slúžiť ako príklad a inšpirácia pre iné územia.
 • Z hľadiska strategického: realizovateľnosť diela, finančná náročnosť prípadne i politický záujem o riešenie diela

Harmonogram súťaže

 • Vyhlásenie súťaže 15.7. 2011
 • Odovzdanie súťažných prác do 30.9.2011 do kancelárie SAS
 • Prehliadka súťažných prác október 2011
 • Zasadnutie poroty november. 2011
 • Vyhlásenie výsledkov, výstava december 2011

Požiadavky na súťažné práce

 • Termín odovzdania prác do súťaže – uzávierka prihlášok je 30.9.2011.
 • Práce do súťaže môžu prihlásiť riešitelia, samospráva, investori, školy odborného zamerania a pod. Do súťaže môžu byť práce prihlásené aj odborníkmi, ktorí nie sú členmi ZUUPS
 • Z účasti v súťaži sú vylúčení členovia súťažnej poroty
 • Práce musia byť aktuálne, nie staršie ako päť rokov, diela musia byť vypracované po 1.1.2008, môžu i nemusia byť schválené či realizované. Súťaž kladie dôraz na invenciu riešiteľského tímu.
 • Súťaže sa môžu zúčastniť len tie práce, ktoré boli prihlásené na základe oficiálneho formulára. Tento formulár je možné získať na Spolku architektov Slovenska.

Obsah prihlásenej práce

 • Správa s popisom projektu – max 5 strán A4: názov diela, riešiteľský kolektív, dátum schválenia alebo realizácie diela, investor, prehľad tabuliek a príloh, ideové riešenie diela… Text bude v DOC formáte (MS Word), font Times New Roman 12 pt pre názvy a 11 pt pre text. Nepoužívajte záhlavie a zápätie! Všetky okraje 2,5 cm (1 inch).
 • 1–2 panely na pevnom podklade so zrozumiteľným popisom, jasnou lokalizáciou miesta projektu, s popisom v slovenčine a angličtine alebo vo francúzštine a s dokumentačnými obrázkami, kresbami, fotkami. Formát panelov: 70×100 cm.
 • Jeden CD-ROM s elektronickou verziou súťažného diela. Na CD budú a) kompletné panely, b) jednotlivé použité obrázky, kresby, fotky zvlášť, prípadne logo zvlášť, c) text podľa bodu 1.
 • Mená a adresy autorov, vedúci riešiteľského kolektívu, kontakt na objednávateľa dokumentácie – na investora, na primátora mesta či starostu obce alebo ich zástupcov pre oblasť územného plánovania

Porota

Práce prihlásené do súťaže bude hodnotiť porota, ktorá bude menovaná ZUUPS. Zostavená bude z popredných urbanistov a územných plánovačov na Slovensku, prípadne i so zahraničnou účasťou.

Cena

Ocenené budú tri porotou vybrané diela, ktoré najlepšie splnia ciele súťaže a budú najviac inšpiratívne. Porota môže oceniť aj jedno ďalšie dielo s originálnym či obzvlášť zaujímavým riešením. Z ocenených diel budú dve diela nominované do medzinárodnej súťaže ECTP-CEU.Atribútom ceny je diplom. Cena sa udeľuje jednak autorskému kolektívu, jednak objednávateľom diela. Bude odovzdaná slávnostne na niektorom z podujatí ZUUPS do konca roka 2011. Víťazné, prípadne ďalšie vybrané projekty budú po dohode s redakciou publikované v časopise Projekt, prípadne i v iných časopisoch.

Poplatok

Za účasť v národnom kole o Cenu ZUUPS uchádzač uhradí na účet Spolku architektov Slovenska účastnícky poplatok vo výške 30 eur, pričom doklad o úhrade tohto poplatku predloží Kancelárii Spolku architektov Slovenska do termínu uzávierky prihlásených diel, t.j. do 30.9.2011. Náklady s vyhotovením diela pre potreby súťaže znáša prihlasovateľ.

Ďalšie informácie

 • Práce, ktoré budú nominované do súťaže ECTP-CEU bude potrebné upraviť na anglickú alebo francúzsku jazykovú verziu.
 • Vzhľadom na publikovanie ocenených a ďalších vybraných diel v časopise Projekt, bude potrebné dodať text vo Worde a obrázky k textu v .pdf, prípadne v .jpg s dobrým rozlíšením dpi.
 • Spolok architektov Slovenska sa stane vlastníkom súťažných prác pri zachovaní autorských práv.
 • Termín vyhlásenia výsledkov súťaže a odovzdanie ocenení sa uskutoční na stretnutí členov ZUUPS, ktorého termín oznámi Rada ZUUPS účastníkom súťaže.
 • Autor prihlásením sa do súťaže dáva súhlas na publikovanie jeho diela v odbornom časopise, prípadne na portáli niektorom portáli zameranom na urbanizmus a územné plánovanie či v inom odbornom prostredí.

Ďalšie informácie a prihlášku do súťaže sú umiestnené na stránkach:

www.uzemneplany.sk, www.sasarch.sk, www.urbion.sk

Kontaktné osoby:

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne