Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

593 územných plánov

938 článkov

4786 fotografií

online návštevníkov

19. 09. 2017, meniny má: Konštantín

Aktuality

Mestské zásahy Trnava - vernisáž

mz-tt-gjk.png

Pozvánka na vernisáž v poradí už šiesteho projektu Mestských zásahov z našej produkcie.

03. 06. 2016 | viac

Výstava Alfonz Torma

elekt-poz.jpg

Výstava na priereze tvorby Alfonza Tormu poukazuje na transformácie, ktorými prešla profesia záhradnej architektúry v období rokov 1976 až 2016.

03. 05. 2016 | viac

NOMINÁCIE NA CENU VISIO 2020 ZA ROK 2015/2016

visio2020-logo-6×6cm.jpg

Nominácie na cenu časopisu EUROSTAV Cena VISIO 2020 za rok 2015/2016 za najvýraznejší čin v oblasti udržateľnej architektúry a výstavby sú už známe.

21. 03. 2016 | viac

UDRŽATEĽNOSŤ V ARCHITEKTÚRE A VO VÝSTAVBE 2016

21. apríla 2016 sa uskutoční už šiesty ročník medzinárodnej odbornej konferencie Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe, ktorú pripravuje vydavateľstvo Eurostav spolu so Slovenskou radou pre zelené budovy (SKGBC). Tentoraz bude hlavnou témou konferencie Smart princípy: teória verzus realita.

21. 03. 2016 | viac

Európsky Habitat - regionálna konferencia OSN v Prahe

titulne-foto-praha-ladislav-renner-czechtourism.jpg

V dňoch 16. až 18. marca 2016 sa v Prahe v Kongresovom centre bude konať konferencia OSN zameraná na bývanie a urbanizmus. Hostiteľskej úlohy sa ujalo Ministerstvo pre miestny rozvoj Českej republiky. Konferencie sa zúčastnia významné zahraničné osobnosti a rečníci, účastníci z 56 krajín sveta sa budú stretávať na workshopoch, odborných diskusiách a sprievodných akciách.

08. 02. 2016 | viac

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

42%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

24%

Najnovšie komentáre

 • jasminnoorloancompany@gmail.com

  Ako som zabezpečil pôžičku od jasmin noor Investments Limited

  Kompliment Of The Day Všetci! Ja som …

  18. 09. 2017 / 10:35 | Janet Lyn Marzwick

 • význam slova "Architektonický ráz"

  Poprosím odbornou veřejnost o výklad tohoto slovního spojení . V ÚPD mesta Skalica jsou na rúzné …

  18. 09. 2017 / 10:24 | ARCHISTAT

 • Ponuka pôžičky

  Myslíte si, že o získanie úveru? Ste vážne potrebujete naliehavú pôžičku na začatie vlastného …

  12. 09. 2017 / 11:59 | david

 • Ponuka pôžičky

  Dobrý deň, som registrovaný veriteľ súkromných peňazí. Poskytujeme pôžičky na pomoc ľuďom, …

  09. 09. 2017 / 10:37 | Mrs Farida Stephen

 • RE: RE: RE: cena

  ANDERSON SANCHES Dobrý deň, hľadáte oprávneného a spoľahlivého právneho / veriteľa? Potrebujete …

  07. 09. 2017 / 10:06 | anderson sanches

Štatút Ceny Dušana Jurkoviča

(novelizovaný Prezídiom Spolku architektov Slovenska dňa 20. 10. 2010)

Spolok architektov Slovenska (SAS)
Fond výtvarných umení (FVU)

zriaďujú
Cenu Dušana Jurkoviča
ako trvalú poctu pamiatke zakladateľa modernej slovenskej architektúry

Článok 1

Všeobecné vymedzenia

1. Cenu Dušana Jurkoviča (ďalej len Cenu) udeľuje Spolok architektov Slovenska (SAS) autorovi alebo autorskému kolektívu za realizované architektonické alebo urbanistické dielo, ktoré prispieva k zvýšeniu úrovne a prestíže architektonickej alebo urbanistickej tvorby na Slovensku.
2. Cena Dušana Jurkoviča sa udeľuje spravidla každoročne.
3. Okrem Ceny Dušana Jurkoviča sa udeľujú aj nominácie podľa rozhodnutia poroty.
4. Cena Dušana Jurkoviča môže byť udelená aj „in memoriam“.

Článok 2

Uchádzanie o Cenu

1. Návrhy na Cenu Dušana Jurkoviča predkladajú jednotliví predstavitelia regiónov, tvorivé združenia, členovia poroty a jednotliví členovia SAS (vrátane autorov) Kancelárii SAS v termíne do 30. júna daného roku.
2. Kancelária SAS vyzve autorov navrhnutých diel, ktorí následne (po súhlase s návrhom) predložia:

 • a)stručnú charakteristiku diela, autora, resp. autorov (text na formáte A4) a základnú grafickú dokumentáciu,
 • b)obrazovú dokumentáciu adjustovanú na paneli 70×100 cm (panel zostáva majetkom SAS).

3. Tieto materiály musia byť predložené Kancelárii SAS do 10. septembra daného roku spolu s účastníckym poplatkom 35,– Eur. Poplatok uhrádza autor.
4. O Cenu sa môžu uchádzať architektonické a urbanistické diela, ktoré boli dané do užívania, v priebehu dvoch uplynulých kalendárnych rokov a do 30. júna v roku udeľovania Ceny.

Článok 3

Hodnotenie navrhovaných diel a udelenie Ceny

1. Navrhnuté diela posudzuje a o udelení Ceny a nomináciách rozhoduje medzinárodná odborná porota. Členov poroty každoročne vymenúva Prezídium SAS ako svoj odborný orgán s delegovanou právomocou rozhodnutia. Sedemčlennú porotu tvoria architektonické osobnosti domácej (3) a zahraničnej scény (3). Siedmym členom poroty je laureát minuloročnej Ceny. V prípade autorského kolektívu – jeden z jeho členov.

2. Porota rozhoduje v troch kolách.
V prvom kole posúdi navrhnuté diela podľa predloženej dokumentácie a hlasovaním rozhodne o tom, ktoré z nich budú predmetom miestnej obhliadky.
V druhom kole porota na základe miestnej obhliadky a diskusie rozhodne hlasovaním o nomináciách na Cenu.
V treťom kole na základe ďalšieho posudzovania nominovaných diel hlasovaním rozhodne o udelení jednej Ceny Dušana Jurkoviča.

Článok 4

Atribúty Ceny

1. Cenu Dušana Jurkoviča a dekrét o nominácii odovzdáva prezident SAS a predseda Rady FVU na vernisáži výstavy všetkých prihlásených diel, ktorú usporiada SAS koncom bežného roku.
2. Dokladom udelenia Ceny je diplom, medaila, oprávnenie používať titul „Laureát Ceny Dušana Jurkoviča“ a právo autora označiť dielo týmto ocenením.
3. Dokladom nominácie diela je dekrét o nominácii v súťaži o Cenu Dušana Jurkoviča v danom roku.
4. S priznaním Ceny je spojená peňažná odmena vo výške 1.700,–Eur. z podporných prostriedkov FVU.
5. Udelením Ceny, resp. nominácie autorskému kolektívu, získava medailu, resp. dekrét každý jeho člen. Peňažnú odmenu obdržia autori podľa nimi uvedeného rozpisu.

Článok 5

Zverejnenie výsledkov

1. SAS zabezpečí publicitu Ceny a nominovaných diel v spolkových periodikách a odbornú informáciu pre oznamovacie prostriedky formou tlačovej besedy.
2. Súbory základných informácií o dielach, doplnené základným obrazovým materiálom, sústreďuje SAS v dokumentačnom archíve Ceny.
3. Vydanie katalógu, v ktorom budú prezentované všetky diela diferencovanou formou, zabezpečí Kancelária SAS.

Článok 6

Administratívne zabezpečenie

Organizačné a administratívne práce, ako aj vecné výdavky spojené s agendou výberu aj ocenenia v zmysle tohto štatútu zabezpečuje Kancelária SAS.

Článok 7

Účinnosť štatútu

Tento štatút Ceny Dušana Jurkoviča nadobúda účinnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol schválený Prezídiom Spolku architektov Slovenska a Radou Fondu výtvarných umení.

Ján Bahna, mim. profesor Ing. arch. Peter Brtko
prezident SAS predseda Rady FVU

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne