Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

594 územných plánov

940 článkov

4794 fotografií

online návštevníkov

18. 02. 2018, meniny má: Jaromír

Aktuality

VÝSKUM V OBLASTI AUTONÓMNEHO ÚZEMNÉHO PLÁNOVANIA

eu-logo-2.png

Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry.

29. 01. 2018 | viac

VÝSKUM V OBLASTI AUTONÓMNEHO ÚZEMNÉHO PLÁNOVANIA

atrium-projekt-eu-web.png

OZ UzemnePlany.sk sa stali hlavným výskumným partnerom mimoriadneho projektu s názvom Autonómne územné plánovanie

29. 01. 2018

Vernisáž Mestské zásahy Kežmarok

mz-kezmarok-poster-vernisaz-web.png

Tešíme sa na prezentáciu a krst publikácie MZKK 24.11.2017 o 17:00 v Mestskej knižnici Kežmarok.

15. 11. 2017

Vernisáž Mestské zásahy Brezno

mz-brezno-poster-vernisaz-web.png

Tešíme sa na prezentáciu a krst publikácie MZBR 27.11.2017 o 16:00 v Synagóge Brezno.

15. 11. 2017

Cena Dušana Jurkoviča 2017 pozná víťaza

ceny-sas-2017-pozv-mail-stranka-spoj.png

Spolok architektov Slovenska a Fond výtvarných umení
si Vás dovoľujú pozvať na slávnostné odovzdávanie cien za architektonickú tvorbu za rok 2017:

CENA EMILA BELLUŠA
CENA DUŠANA JURKOVIČA
CENA MARTINA KUSÉHO
INSPIRELLI AWARDS SLOVAKIA

v stredu 8. novembra 2017 o 18:00 h
v Melej sále Slovenskej filharmónie v Bratislave

07. 11. 2017

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

42%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

24%

Najnovšie komentáre

 • ochranne pasmo

  dobry den potrebujem poradit, je mozne uskutocnit pristavbu k existujúcemu RD(pristavba vzadu za domom), …

  17. 02. 2018 / 00:52 | martina

 • ochranne pasmo

  dobry den potrebujem poradit, je mozne uskutocnit pristavbu k existujúcemu RD(pristavba vzadu za domom), …

  17. 02. 2018 / 00:52 | martina

 • ochranne pasmo

  dobry den potrebujem poradit, je mozne uskutocnit pristavbu k existujúcemu RD(pristavba vzadu za domom), …

  17. 02. 2018 / 00:52 | martina

 • водка пшеничная 10 л

  Уже более 5 лет компания «Александрия – БлиГ» занимает …

  15. 02. 2018 / 21:49 | Antonmax

 • Paskolos tarp ypač

  Svedectvo o získaní seriózneho úveru Svedectvo vážneho získaného úveru vám veľmi pekne ďakujem …

  15. 02. 2018 / 19:06 | Julianna

Štatút Ceny Dušana Jurkoviča

(novelizovaný Prezídiom Spolku architektov Slovenska dňa 20. 10. 2010)

Spolok architektov Slovenska (SAS)
Fond výtvarných umení (FVU)

zriaďujú
Cenu Dušana Jurkoviča
ako trvalú poctu pamiatke zakladateľa modernej slovenskej architektúry

Článok 1

Všeobecné vymedzenia

1. Cenu Dušana Jurkoviča (ďalej len Cenu) udeľuje Spolok architektov Slovenska (SAS) autorovi alebo autorskému kolektívu za realizované architektonické alebo urbanistické dielo, ktoré prispieva k zvýšeniu úrovne a prestíže architektonickej alebo urbanistickej tvorby na Slovensku.
2. Cena Dušana Jurkoviča sa udeľuje spravidla každoročne.
3. Okrem Ceny Dušana Jurkoviča sa udeľujú aj nominácie podľa rozhodnutia poroty.
4. Cena Dušana Jurkoviča môže byť udelená aj „in memoriam“.

Článok 2

Uchádzanie o Cenu

1. Návrhy na Cenu Dušana Jurkoviča predkladajú jednotliví predstavitelia regiónov, tvorivé združenia, členovia poroty a jednotliví členovia SAS (vrátane autorov) Kancelárii SAS v termíne do 30. júna daného roku.
2. Kancelária SAS vyzve autorov navrhnutých diel, ktorí následne (po súhlase s návrhom) predložia:

 • a)stručnú charakteristiku diela, autora, resp. autorov (text na formáte A4) a základnú grafickú dokumentáciu,
 • b)obrazovú dokumentáciu adjustovanú na paneli 70×100 cm (panel zostáva majetkom SAS).

3. Tieto materiály musia byť predložené Kancelárii SAS do 10. septembra daného roku spolu s účastníckym poplatkom 35,– Eur. Poplatok uhrádza autor.
4. O Cenu sa môžu uchádzať architektonické a urbanistické diela, ktoré boli dané do užívania, v priebehu dvoch uplynulých kalendárnych rokov a do 30. júna v roku udeľovania Ceny.

Článok 3

Hodnotenie navrhovaných diel a udelenie Ceny

1. Navrhnuté diela posudzuje a o udelení Ceny a nomináciách rozhoduje medzinárodná odborná porota. Členov poroty každoročne vymenúva Prezídium SAS ako svoj odborný orgán s delegovanou právomocou rozhodnutia. Sedemčlennú porotu tvoria architektonické osobnosti domácej (3) a zahraničnej scény (3). Siedmym členom poroty je laureát minuloročnej Ceny. V prípade autorského kolektívu – jeden z jeho členov.

2. Porota rozhoduje v troch kolách.
V prvom kole posúdi navrhnuté diela podľa predloženej dokumentácie a hlasovaním rozhodne o tom, ktoré z nich budú predmetom miestnej obhliadky.
V druhom kole porota na základe miestnej obhliadky a diskusie rozhodne hlasovaním o nomináciách na Cenu.
V treťom kole na základe ďalšieho posudzovania nominovaných diel hlasovaním rozhodne o udelení jednej Ceny Dušana Jurkoviča.

Článok 4

Atribúty Ceny

1. Cenu Dušana Jurkoviča a dekrét o nominácii odovzdáva prezident SAS a predseda Rady FVU na vernisáži výstavy všetkých prihlásených diel, ktorú usporiada SAS koncom bežného roku.
2. Dokladom udelenia Ceny je diplom, medaila, oprávnenie používať titul „Laureát Ceny Dušana Jurkoviča“ a právo autora označiť dielo týmto ocenením.
3. Dokladom nominácie diela je dekrét o nominácii v súťaži o Cenu Dušana Jurkoviča v danom roku.
4. S priznaním Ceny je spojená peňažná odmena vo výške 1.700,–Eur. z podporných prostriedkov FVU.
5. Udelením Ceny, resp. nominácie autorskému kolektívu, získava medailu, resp. dekrét každý jeho člen. Peňažnú odmenu obdržia autori podľa nimi uvedeného rozpisu.

Článok 5

Zverejnenie výsledkov

1. SAS zabezpečí publicitu Ceny a nominovaných diel v spolkových periodikách a odbornú informáciu pre oznamovacie prostriedky formou tlačovej besedy.
2. Súbory základných informácií o dielach, doplnené základným obrazovým materiálom, sústreďuje SAS v dokumentačnom archíve Ceny.
3. Vydanie katalógu, v ktorom budú prezentované všetky diela diferencovanou formou, zabezpečí Kancelária SAS.

Článok 6

Administratívne zabezpečenie

Organizačné a administratívne práce, ako aj vecné výdavky spojené s agendou výberu aj ocenenia v zmysle tohto štatútu zabezpečuje Kancelária SAS.

Článok 7

Účinnosť štatútu

Tento štatút Ceny Dušana Jurkoviča nadobúda účinnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol schválený Prezídiom Spolku architektov Slovenska a Radou Fondu výtvarných umení.

Ján Bahna, mim. profesor Ing. arch. Peter Brtko
prezident SAS predseda Rady FVU

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne