Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

593 územných plánov

938 článkov

4786 fotografií

online návštevníkov

22. 07. 2017, meniny má: Magdaléna

Aktuality

Mestské zásahy Trnava - vernisáž

mz-tt-gjk.png

Pozvánka na vernisáž v poradí už šiesteho projektu Mestských zásahov z našej produkcie.

03. 06. 2016 | viac

Výstava Alfonz Torma

elekt-poz.jpg

Výstava na priereze tvorby Alfonza Tormu poukazuje na transformácie, ktorými prešla profesia záhradnej architektúry v období rokov 1976 až 2016.

03. 05. 2016 | viac

NOMINÁCIE NA CENU VISIO 2020 ZA ROK 2015/2016

visio2020-logo-6×6cm.jpg

Nominácie na cenu časopisu EUROSTAV Cena VISIO 2020 za rok 2015/2016 za najvýraznejší čin v oblasti udržateľnej architektúry a výstavby sú už známe.

21. 03. 2016 | viac

UDRŽATEĽNOSŤ V ARCHITEKTÚRE A VO VÝSTAVBE 2016

21. apríla 2016 sa uskutoční už šiesty ročník medzinárodnej odbornej konferencie Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe, ktorú pripravuje vydavateľstvo Eurostav spolu so Slovenskou radou pre zelené budovy (SKGBC). Tentoraz bude hlavnou témou konferencie Smart princípy: teória verzus realita.

21. 03. 2016 | viac

Európsky Habitat - regionálna konferencia OSN v Prahe

titulne-foto-praha-ladislav-renner-czechtourism.jpg

V dňoch 16. až 18. marca 2016 sa v Prahe v Kongresovom centre bude konať konferencia OSN zameraná na bývanie a urbanizmus. Hostiteľskej úlohy sa ujalo Ministerstvo pre miestny rozvoj Českej republiky. Konferencie sa zúčastnia významné zahraničné osobnosti a rečníci, účastníci z 56 krajín sveta sa budú stretávať na workshopoch, odborných diskusiách a sprievodných akciách.

08. 02. 2016 | viac

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

42%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

24%

Aktuálne diskusie

Najnovšie komentáre

RSS

Články (Ľudia a voda)

Princípy ochrany proti povodniam

principyochrany01.jpg

Protipovodňová ochrana je v súčasnosti často diskutovanou témou. V krajinách EÚ sa v zmysle požiadaviek Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/60/ES o hodnotení a manažmente povodňových rizík [6] v nedávnej minulosti doplnili národné legislatívy príslušnými zákonmi (pre SR pozri [12]), vypracovávajú sa akčné plány ochrany proti povodniam [2] a prebieha systematické mapovanie a hodnotenie rizík pre celé krajiny. U nás sa okrem týchto aktivít, ktoré riadi MŽP SR, tiež zaviedol Program revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR, schválený Vládou SR 27. 10. 2010.

25. 08. 2011 | Zdroj: Vydavateľstvo EuroStav, s.r.o. | Autor: Ing. Ján Szolgay, PhD. | Komentárov: 0 | Zobrazené: 11525× | viac

Prehľad vodných stavieb na Slovensku a ich kategorizácia

prehladvodnychstavieb01.jpg

V Slovenskej republike je už niekoľko desaťročí zavedený systém predchádzania havárií a porúch vodných stavieb (v tomto článku budeme pod všeobecným pojmom vodné stavby rozumieť hlavne priehrady, hate, ochranné protipovodňové hrádze a odkaliská). Ide o odborný technicko-bezpečnostný dohľad, v rámci ktorého sú vytvorené legislatívne predpoklady a z nich vychádzajúca prax, ktorá sa realizuje od projekčnej prípravy, cez výstavbu, zabudovanie meracích zariadení, až po samotné zhodnotenie meraní. Obzvlášť je prepracovaný systém hodnotenia rizika vytvoreného jednotlivými typmi vodných stavieb, z ktorého sa na základe zakategorizovania vodných stavieb odvíjajú povinnosti stavebníkov a prevádzkovateľov vodných stavieb.

23. 08. 2011 | Zdroj: Vydavateľstvo EuroStav, s.r.o. | Autor: Ing. Norbert Halmo, Ing. Andrej Kasana, | Komentárov: 0 | Zobrazené: 12065× | viac

Nádrže a priehrady od minulosti po súčasnosť - a ako ďalej?

nadrzeapriehrady01.png

História výstavby nádrží a priehrad sa spája najmä s tými oblasťami sveta, kde je akútny nedostatok vody. Prečo ale treba stavať tieto vodné stavby aj na našom území? Jedným z dôvodov je fakt, že Slovensko spolu s Českou republikou sú súčasťou hydrologickej strechy Európy. Rieky, prameniace na našom území, sú charakteristické veľkou rozkolísanosťou. To má za následok, že maximálne prietoky sú oproti minimálnym výrazne vyššie, v niektorých prípadoch viac ako 1 000 násobne. A tak extrémne prietoky v korytách riek prinášajú so sebou akútne nedostatky aj nebezpečné prebytky vody.

19. 08. 2011 | Zdroj: Vydavateľstvo EuroStav, s.r.o. | Autor: Ing. Emília Bednárová, PhD. | Komentárov: 0 | Zobrazené: 23082× | viac

Špecifiká vidieckych sídiel a územného plánovania

specifikavidieckychsidiel01.jpg

Úroveň obec sa v územnom plánovaní týka širokého typologického spektra sídiel. To by sa malo premietnuť do špecifického prístupu v hmotnoprávnych aj procesnoprávnych otázkach územného plánovania. Kým problematika miest má mnoho spoločných znakov, medzi vidieckymi sídlami – dedinami – je viac špecifických a najmä regionálnych rozdielov.

18. 03. 2011 | Zdroj: Urbanita | Autor: prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. | Komentárov: 0 | Zobrazené: 12012× | viac

Územné plány vidieckych sídiel

uzemneplanovanievidieckychsidiela03.jpg

Podľa stavebného zákona sú každé mesto a obec s viac ako 2 000 obyvateľmi povinné mať územný plán, ktorý možno spracovať pre územie jednej obce alebo aj spoločne pre územie viacerých obcí, ak sa na tom dohodnú. Ostatné obce s počtom obyvateľov menej ako 2 000 sú povinné mať územný plán len vtedy, ak treba riešiť koncepciu ich rozvoja vo vzťahu k predpokladanej rozsiahlej novej výstavbe alebo prestavbe v obci alebo k požiadavkám na umiestnenie verejnoprospešných stavieb.

16. 03. 2011 | Zdroj: Urbanita | Autor: Ing. arch. Mária Chocholová | Komentárov: 0 | Zobrazené: 10297× | viac

Preventívne protipovodňové opatrenia v územnom plánovaní

preventivneopatrenia01.jpg

Prevencia je vždy najúčinnejšou metódou obrany pred negatívnymi účinkami a nie je to inak ani pri povodniach. Preventívne protipovodňové opatrenia sú súčasťou územného plánovania – musia byť v súlade s územným plánom a pri jeho návrhu sa, samozrejme, s protipovodňovou ochranou musí počítač. Pre územné plánovanie je charakteristická procesnosť, ktorá vyplýva z potrieb neustáleho zosúlaďovania požiadaviek zo strany vlastníkov, užívateľov, správcov, ale aj dotknutých organizácií, podnikateľov, odborníkov a ďalších subjektov.

09. 02. 2011 | Zdroj: Urbanita | Autor: Ing. Peter Rusina | Komentárov: 0 | Zobrazené: 14434× | viac

Pozemkové úpravy vo vzťahu k protipovodňovej ochrane - 2.diel

pozemkoveupravyaochrana03.jpg

Metodika a rozdiely medzi SR a ČR v rámci protipovodňovej ochrany.

08. 02. 2011 | Zdroj: Urbanita | Autor: doc. Ing. Zlatica Muchová, PhD. | Komentárov: 0 | Zobrazené: 10935× | viac

Pozemkové úpravy vo vzťahu k protipovodňovej ochrane - 1.diel

pozemkoveupravyaochrana01.jpg

Pozemkové úpravy sa dnes považujú za optimálny spôsob, ako obnoviť kataster nehnuteľností. Hovorí to doc. Ing. Miroslav Dumbrovský, CSc., z Ústavu vodného hospodárstva krajiny na Stavebnej fakulte VUT v Brne. Zároveň však upozorňuje na to, že popri konsolidácii vlastníctva umožňujú pozemkové úpravy vytvoriť polyfunkčný systém prvkov v krajine, ktoré so sebou prinášajú aj funkciu protipovodňovej či protieróznej ochrany. V Čechách v tomto roku predstavili novinku – systém, ktorý prináša informácie o zaplavovaných územiach a potenciálnych rizikových bodoch vzniku povodní na celom území štátu. Na porovnanie situácie v oblasti pozemkových úprav v Čechách a na Slovensku sme oslovili aj doc. Ing. Zlaticu Muchovú, PhD., z Katedry krajinného plánovania a pozemkových úprav na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre.

07. 02. 2011 | Zdroj: Urbanita | Autor: Martina Jakušová, Anna Salvová | Komentárov: 0 | Zobrazené: 12276× | viac

Voda v krajine a povodne

vodavkrajineapovodne07.jpg

Voda je nevyhnutnou podmienkou pre život. Ani ľudská spoločnosť nemôže bez vody existovať, no aj príliš málo alebo veľa vody spôsobuje problémy. Povodne, ktoré v tomto roku postihli takmer celé Slovensko, spôsobili o tento extrémny prejav hydrologického cyklu zvýšený záujem. Nie je to prvýkrát. Pesimista by povedal, že sa tak stane vždy, keď dôjde k záplavám, ale po krátkom čase náš záujem a ochota investovať úsilie a financie do protipovodňovej ochrany upadá. Povodne ako prírodný jav budú vždy súčasťou nášho života. Preto musí byť snaha zmenšovať ich negatívny vplyv na spoločnosť trvalá. Aké sú súčasné predstavy o tom, ako sa voda zo zrážok alebo topiaceho snehu dostáva do riečnej siete a aký vplyv na veľkosť odtoku má krajina?

04. 02. 2011 | Zdroj: Urbanita | Autor: RNDr. Ladislav Holko, CSc. | Komentárov: 0 | Zobrazené: 14937× | viac

Princípy ochrany pred povodňami v medzinárodných dokumentoch

principyochrany1.jpg

Antropogénne zmeny vo využívaní krajiny, nárast urbanizácie a s tým súvisiace zmeny odtokových pomerov (napr. lesotechnické, agrotechnické a melioračné opatrenia a úpravy korýt tokov spojené s urbanizáciou, priemyselným, poľnohospodárskym či turistickým využívaním ich nív) majú nepochybne vplyv na hydrologický a tiež povodňový režim. V súčasnosti preto môže málokto spochybňovať snahu, aby sa pri znižovaní negatívnych dôsledkov povodní integrovane používali všetky spoločensky akceptované a vedecky podložené riešenia. Odporúčajú to aj mnohé medzinárodné strategické dokumenty a akčné plány, ktoré sa zostavili ako reakcia na povodne odohrávajúce sa v posledných rokoch, a to nielen v Európe.

28. 01. 2011 | Zdroj: Urbanita | Autor: prof. Ing. Ján Szolgay, CSc. | Komentárov: 0 | Zobrazené: 12297× | viac

Stránka: 1 2

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne