Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

610 územných plánov

946 článkov

4805 fotografií

online návštevníkov

26. 09. 2020, meniny má: Edita

Aktuality

Mestské zásahy Tatry

tatry-fb-cover-2×.png

Tatry potrebujú Vaše nápady. Ďalší z cyklov projektu Mestské zásahy sa blíži do finále.

04. 02. 2019 | viac

Terasy Trstany spúšťajú predaj

trstany-banner-800.png

V Trsťanoch pri Košiciach spúšťajú predaj rodinných domov s jedinečným konceptom ekologického bývania.

25. 06. 2018 | viac

Pocitové mapy Slovenska spustené

pm-fb-profile-2×.png

Pomôžte zmeniť Vše mesto. Práve teraz máte možnosť vyjadriť sa k atraktívnosti verejných priestorov, doprave, zeleni v meste a bezpečnosti. Ktoré priestory sa Vám páčia? Kde máte problémy s bicyklovaním? V ktorej oblasti je dostatok kvalitnej zelene? Kde sa necítite bezpečne?

15. 03. 2018 | viac

Diskusné stretnutie k Manuálu tvorby verejného priestoru

img-20180303–192534.jpg

V poradí prvé stretnutie s verejnosťou k pripravovanému Manuálu tvorby verejných priestorov Prešova zorganizovali Atrium Architekti v Libresso caffe 3.3.2018 v Prešove.

07. 03. 2018 | viac

Diskusia k téme verejných priestorov Prešova.

Radi by sme Vás srdečne pozvali na podujatie Verejné priestory Prešov, ktoré predstavuje prvé zo série diskusno — participačných stretnutí k pripravovanému Manuálu tvorby verejných priestranstiev Prešov.

22. 02. 2018 | viac

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

42%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

25%

Aktuálne diskusie

discussions

Najnovšie komentáre

discussions

Zákon o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách - Zákon č. 330/1991 Zb. - Piata časť

Pôsobnosť niektorých orgánov

Pôsobnosť niektorých orgánov

§ 41

(1) Na uplatňovanie zákona o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku 21) je príslušné

 1. Ministerstvo financií Slovenskej republiky na prijatie nedoplatku prídelovej ceny, za ktorú oprávnená osoba vec získala, 43) kúpnej ceny alebo náhrady, ktorá bola oprávnenej osobe štátom vyplatená, 43) náhrady za vyporiadanie pohľadávok peňažných ústavov; 44)
 2. ministerstvo na

1 uplatnenie vrátenia kúpnej ceny, 45) 2 uplatnenie vrátenia kúpnej ceny a na úhradu nákladov účelne vynaložených na nehnuteľnosti, 46) 3 uplatňovanie nárokov štátu voči pôvodnému vlastníkovi na náhradu nákladov, ktoré uhradilo fyzickej osobe pod a bodu 2., 46) 4 úhradu nevyhnutných nákladov spojených s ocenením vecí, identifikáciou parciel a vymeraním pozemkov, 47) 5 náhradu za pozemky, ktoré sa podľa osobitného predpisu nevydávajú oprávneným osobám a za ktoré sa neposkytol iný pozemok, 48) 6 rozhodovanie v pochybnostiach o tom, či ide o nehnuteľnosti, na ktoré sa vťahuje osobitný predpis, 49) 7 na uplatnenie nároku povinnej právnickej osoby na poskytnutie sumy uhradenej touto osobou štátu za živý a mŕtvy inventár a zásoby, 50) 8 poskytnutie náhrady hodnoty trvalých porastov; 51)

(2) Podrobnejšiu úpravu postupu pri uplatňovaní nárokov podľa odseku 1 môže vydať vláda Slovenskej republiky nariadením; môže určiť úlohy pozemkového fondu v týchto veciach.

(3) Orgány štátnej správy, súdy, obce a archívy poskytujú potrebnú súčinnosť pri vybavovaní žiadostí na uplatňovanie nárokov podľa osobitného predpisu. 21)

------------------------------------------------------------------

 1. Zákon č. 229/1991 Zb.
 2. § 6 ods. 4 zákona č. 229/1991 Zb.

§ 3 ods. 5 zákona č. 503/2003 Z. z.

 1. § 6 ods. 5 zákona č. 229/1991 Zb.

§ 3 ods. 6 zákona č. 503/2003 Z. z.

 1. § 6 ods. 7 zákona č. 229/1991 Zb.

§ 3 ods. 5 zákona č. 503/2003 Z. z.

 1. § 8 ods. 2 zákona č. 229/1991 Zb.
 2. § 10 ods. 3 zákona č. 229/1991 Zb.

§ 21a ods. 3 zákona č. 229/1991 Zb.

 1. § 16 ods. 1 prvá veta zákona č. 229/1991 Zb.

§ 6 ods. 2 zákona č. 503/2003 Z. z. v znení zákona č. 217/2004 Z. z.

 1. § 17 ods. 4 zákona č. 229/1991 Zb.
 2. § 20 ods. 2 zákona č. 229/1991 Zb.
 3. § 24 ods. 3 zákona č. 229/1991 Zb.

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne