Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, Výkres verejného dopravného vybavenia