Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia a verejného dopravného vybavenia - zastavané územie B