Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia a verejného dopravného vybavenia- zastavané územie