Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia - zastavané územie A