Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia a VPS - Variant 1