Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania zastavaného územia obce, Výkres verejného dopravného vybavenia