Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania zastavaného územia obce a navrhovaných rozvojových plôch s vyznačením verejnoprospešných stavieb