Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania zastavaného územia, výkres verejného dopravného vybavenia