Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia zastavaného územia a verejného dopravného vybavenia s vyznačenou záväznou časťou riešenia a VPS_ A