Nie ste prihlásený Registrácia Prihlásiť

ÚzemnéPlány.sk

610 územných plánov

946 článkov

4805 fotografií

online návštevníkov

02. 03. 2021, meniny má: Anežka

Aktuality

Mestské zásahy Tatry

tatry-fb-cover-2×.png

Tatry potrebujú Vaše nápady. Ďalší z cyklov projektu Mestské zásahy sa blíži do finále.

04. 02. 2019 | viac

Terasy Trstany spúšťajú predaj

trstany-banner-800.png

V Trsťanoch pri Košiciach spúšťajú predaj rodinných domov s jedinečným konceptom ekologického bývania.

25. 06. 2018 | viac

Pocitové mapy Slovenska spustené

pm-fb-profile-2×.png

Pomôžte zmeniť Vše mesto. Práve teraz máte možnosť vyjadriť sa k atraktívnosti verejných priestorov, doprave, zeleni v meste a bezpečnosti. Ktoré priestory sa Vám páčia? Kde máte problémy s bicyklovaním? V ktorej oblasti je dostatok kvalitnej zelene? Kde sa necítite bezpečne?

15. 03. 2018 | viac

Diskusné stretnutie k Manuálu tvorby verejného priestoru

img-20180303–192534.jpg

V poradí prvé stretnutie s verejnosťou k pripravovanému Manuálu tvorby verejných priestorov Prešova zorganizovali Atrium Architekti v Libresso caffe 3.3.2018 v Prešove.

07. 03. 2018 | viac

Diskusia k téme verejných priestorov Prešova.

Radi by sme Vás srdečne pozvali na podujatie Verejné priestory Prešov, ktoré predstavuje prvé zo série diskusno — participačných stretnutí k pripravovanému Manuálu tvorby verejných priestranstiev Prešov.

22. 02. 2018 | viac

Partneri

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri

Anketa

Považujete proces schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a Zmien a doplnkov za dostatočne pružný?

Áno

41%

Nie

34%

Nedá sa zovšeobecňovať

25%

Aktuálne diskusie

discussions

Najnovšie komentáre

discussions

Úradná tabuľa

Kecerovce

O Z N Á M E N I E o verejnom prerokovaní návrhu Územného plánu obce Kecerovce – Zmeny a doplnky 01

10. 02. 2020 | príloha | územný plán

Komárov

OZNÁMENIE O PREROKOVANÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE KOMÁROV – ZMENY A DOPLNKY č.1

31. 01. 2020 | príloha | územný plán

Hrabovec

OZNÁMENIE O PREROKOVANÍ NÁVRHU ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE HRABOVEC

31. 01. 2020 | príloha | územný plán

Lechnica

OZNÁMENIE O VEREJNOM PREROKOVANÍ ÚZEMNÝ PLÁN OBCE LECHNICA NÁVRH

31. 01. 2020 | príloha | územný plán

Čirč

Oznámenie o prerokovaní Územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán obce Čirč“ a Správy o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán obce Čirč“

22. 01. 2020 | príloha | územný plán

Nižná Hutka

O Z N Á M E N I E o verejnom prerokovaní návrhu „ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE Nižná Hutka“

22. 01. 2020 | príloha | územný plán

Vislanka

Zadanie pre Územný plán obce Vislanka návrh / oznámenie o prerokovaní

Obec Vislanka oznamuje verejnosti podľa § 20 ods.3 zákona č. 50 / 1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších zmien a doplnení prerokovanie návrhu Zadania pre Územný plán obce Vislanka
Návrh Zadania pre Územný plán obce Vislanka je k nahliadnutiu na Obecnom úrade Vislanka v stránkových dňoch od 16:00 hod. do 18:00 hod. na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce www.vislanka.sk
Verejnosť je oprávnená v zmysle §20 ods.3 stavebného zákona podať písomné pripomienky k návrhu Zadania pre Územný plán obce Vislanka do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia na adresu: Obec Vislanka, obecný úrad 28, 065 41 Ľubotín Na stanoviská uplatnené po tejto lehote sa neprihliadne.

09. 12. 2019 | príloha | územný plán

Jalšovík

Verejný oznam Obec JALŠOVÍK ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods. 2) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a v súlade s § 20 ods. 3) citovaného zákona oznamuje verejnosti, fyzickým a právnickým osobám prerokovanie Zadania pre Územný plán obce JALŠOVÍK, ktoré sa uskutoční v čase od 4.12.2019 do 13.01.2020 Zadanie je uložené v tlačenej podobe na Obecnom úrade v Jalšovíku V elektronickej podobe sa nachádza na webovom sídle obce Jalšovík www.jalsovik.sk a na www.uzemneplany.sk , prípadne je možné si ho vyžiadať na emailovej adrese zarkon@slovanet.sk . Záujemcovia môžu do Zadania nahliadnuť v priebehu 30 dní od začatia prerokúvania a dať k nemu najneskôr do 30 dní od zverejnenia svoje návrhy a stanoviská. Prípadné pripomienky a námety je potrebné doručiť písomne, najneskôr do 13.01.2020 na Obecný úrad v Jalšovíku.

04. 12. 2019 | príloha | územný plán

Pavlovce nad Uhom

O Z N Á M E N I E o verejnom prerokovaní Z a d a n i a pre vypracovanie Územného plánu obce Pavlovce nad Uhom

Obec Pavlovce nad Uhom v zmysle §17, odst.2 zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov obstaráva Územný plán obce Pavlovce nad Uhom. V novembri 2019 bola spracovaná dokumentácia Prieskumov a rozborov ako I. etapa spracovania územného plánu obce. V súlade s výsledkom prieskumov a rozborov bolo zabezpečené spracovanie Zadania pre vypracovanie Územného plánu obce Pavlovce nad Uhom v súlade s §20, odst. 1 citovaného zákona. V zmysle §20, odst.2 a 3 cit. zákona Zadanie musí byť prerokované s verejnosťou, s dotknutými obcami, s dotknutým samosprávnym krajom a dotknutými právnickými osobami a dohodnuté s dotknutými orgánmi štátnej správy. Písomné stanoviská a pripomienky k Zadaniu možno uplatniť do 30 dní odo dňa oznámenia, t.j. najneskôr do 15.01.2020, kedy končí lehota verejného prerokovania stanovená v zmysle §20, odst.3 citovaného zákona.

04. 12. 2019 | príloha | územný plán

Pavlovce nad Uhom

V zmysle § 19b Zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), týmto oznamujeme, že obec Pavlovce nad Uhom dňom 20. novembra 2019 začína obstarávanie Územného plánu obce, ktorý bude spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami stavebného zákona.

04. 12. 2019 | viac | príloha | územný plán

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Copyright © UzemnePlany.sk, 2007-2014 Všetky práva vyhradené

ISSN 1338-2772 | Aktualizované 2× týždenne