Výkres verejného technického vybavenia: zásobovanie pitnou vodou, odkanalizovanie, vodné toky