Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia - M 1:5000