Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia a Výkres verejného dopravného vybavenia