Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania zastavaného územia obce s vyznačením záväznej časti a VPS, Výkres verejného dopravného vybavenia